dinsdag 1 november 2022

MS Bolette sluit cruiseseizoen voor 2022 af / MS Bolette closes cruise season of 2022

NL: Voor het tweede jaar op heeft MS Bolette van Fred. Olsen Cruises Lines het zeecruiseseizoen in Antwerpen afgesloten. Met 20 aanlopen kunnen we, na twee slechte jaren, opnieuw spreken van een goed seizoen. Het aantal aanlopen blijft ook voor 2023 stabiel.

EN: For the second year on, MS Bolette of Fred. Olsen Cruises Lines closed the sea cruise season in Antwerp. With 20 calls, after two bad years, we can again speak of a good season. The number of calls also remains stable for 2023.


NL: MS Bolette kwam op 24 oktober met vijf uur vertraging aan in Antwerpen. Door de sterke wind was het niet mogelijk om het schip op de geplande tijd te beloodsen aan het loodsstation Steenbank. Er werd uiteindelijk ook nog besloten om niet de vaarroute via Zoutelande te nemen, maar om voor de bredere vaargeul te gaan, waardoor er ook nog extra omgevaren moest worden.

Bij de aankomst in Antwerpen zorgde de wind nog voor een spectaculair zwaaimanoeuvre, waarbij MS Bolette met behulp van een sleepboot vlak voor de kaai aan het loodswezen zwaaide en daarna achterwaarts naar het cruiseponton manoeuvreerde. Door de vertraagde aankomst liet het tij het toe om te zwaaien tijdens de aankomst. Dit had als voordeel dat het schip daardoor de volgende dag twee uur later kon vertrekken. Het was de derde aanloop van het schip in 2022 en telkens werd er ook een overnachting geboekt.

EN: MS Bolette arrived in Antwerp on 24 October with a five-hour delay. Due to strong winds, it was not possible to pilot the ship at Steenbank pilot station at the scheduled time. It was also eventually decided not to take the shipping route via Zoutelande, but to go for the wider channel, which also required additional detours.

On arrival in Antwerp, the wind caused a spectacular swinging manoeuvre, with MS Bolette turning right in front of the quay at the old pilot station with the help of a tugboat and then manoeuvring backwards towards the cruise pontoon. Due to the delayed arrival, the tide allowed it to turn during the arrival. This had the advantage of allowing the ship to depart two hours later the next day. It was the ship's third call in 2022 and each time an overnight stay was also booked.

Cruiseseizoen 2022 / Cruise Season 2022

NL: Na twee jaren waarin zo goed als elke cruiseaanloop geannuleerd werd, lijkt de cruise-industrie zich opnieuw wat te stabiliseren. Er wordt nog wel regelmatig geschoven met de vaarschema’s van de schepen door corona-maatregelen. Hierdoor werden er doorheen 2022 nog 6 aanlopen geannuleerd, sommige daarvan al enkele weken nadat ze aangekondigd werden, maar het merendeel van de reizen kon wel gewoon doorgaan zoals gepland.

In totaal kreeg Antwerpen dit jaar 20 zeecruiseaanlopen op bezoek. Die werden verdeeld onder 15 verschillende schepen van 13 verschillende rederijen. Zeven schepen bezochten de Scheldestad voor de eerste keer.

EN: After two years in which almost every cruise call was cancelled, the cruise industry seems to be stabilising somewhat again. However, there is still regular shuffling of ships' sailing schedules due to corona measures. As a result, 6 more calls were cancelled through 2022, some of them just weeks after they were announced, but the majority of the voyages were able to go ahead as planned.

In total, Antwerp received 20 sea cruise calls this year. These were divided among 15 different ships from 13 different shipping companies. Seven ships visited the city for the first time.

Vooruitblik naar 2023 / Looking ahead to 2023

NL: We kunnen ook al een voorzichtige vooruitblik doen naar het seizoen van 2023. Er kunnen nog steeds zaken veranderen, maar momenteel staan er 26 zeecruiseaanlopen gepland. Waarvan 6 schepen hun maiden call, of eerste aanloop, zullen maken in Antwerpen.

De opening van het cruiseseizoen staat gepland op 10 februari 2023. Dan zal MS Spirit of Adventure van Saga Cruises naar Antwerpen komen om te overnachten. Dat wordt ook ineens de eerste maiden call van het seizoen. In april 2022 lag haar zusterschip MS Spirit of Discovery ook al in de stad voor haar maiden call.

Twee verder blikvangers van het seizoen zijn de aanlopen van ‘The World’, ’s werelds enige private residentieschip en de aanloop van de prachtige ‘Sea Cloud Spirit’, ’s werelds nieuwste zeilcruiseschip.

Wie de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2023 wil bekijken kan die vinden via deze link:

>> Cruiseseizoen 2023 Antwerpen

EN: We can also already take a tentative look ahead to the 2023 season. Things may still change, but currently 26 sea cruise calls are scheduled. Of which six ships will make their maiden call, or first call, in Antwerp.

The opening of the cruise season is scheduled for 10 February 2023. Then Saga Cruises' MS Spirit of Adventure will come to Antwerp for an overnight call. That will also already be the first maiden call of the season. In April 2022, her sister ship MS Spirit of Discovery also visited the city for her maiden call.

Two further eye-catchers of the season are the calls of 'The World', the world's only private residence ship and the call of the magnificent 'Sea Cloud Spirit', the world's newest sailing cruise ship.

The full list of cruise calls for 2023 can be found via this link:

>> Cruise Season 2023 Antwerp


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 20 september 2022

Maiden Call MS AIDAaura in Antwerpen

NL: Het cruiseschip MS AIDAaura van de Duitse rederij AIDA Cruises lag op 19 & 20 september 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het is het zesde cruiseschip van de rederij dat de stad een bezoek brengt en het eerste schip van AIDA dat aanmeert aan de nieuwe cruiseterminal aan het Noorderterras. Oorspronkelijk stond de eerste aanloop of ‘maiden call’ van AIDAaura gepland in oktober 2021, maar dat werd door de coronapandemie uitgesteld tot nu.

EN: The cruise ship MS AIDAaura of German company AIDA Cruises docked in Antwerp for the first time on 19 & 20 September 2022. It is the cruise lin’s sixth cruise ship to visit the city and the first AIDA-ship to dock at the new cruise terminal at the Noorderterras. Originally, the first call or 'maiden call' of AIDAaura was scheduled in October 2021, but it was postponed until now due to the corona pandemic.


NL: Net zoals bij alle andere schepen van AIDA Cruises heeft de kleurrijke boegschildering van het schip veel bekijks. Het ontwerp van de grote rode lippen en kleurrijke ogen op boeg werd in 1996 bedacht door de Duitse theatergraficus Feliks Büttner voor de bouw van de AIDAcara. AIDA Cruises, toen nog gekend onder de naam Deutsche Seetouristik, was met deze beschildering de allereerste rederij die een opvallende beschildering aanbracht op een cruiseschip. Tegenwoordig hebben verschillende rederijen dit idee overgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Norwegian Cruise Line en Princess Cruises.

EN: As with all other AIDA Cruises ships, the ship's colourful bow painting attracts a lot of attention. The design of the large red lips and colourful eyes on bow was conceived by German theatre graphic artist Feliks Büttner in 1996 for the construction of the AIDAcara. With this painting, AIDA Cruises, then known as Deutsche Seetouristik, was the very first shipping company to apply an eye-catching painting to the outside a cruise ship. Today, several shipping companies have adopted this idea. Some examples are Norwegian Cruise Line and Princess Cruises.


NL: Wie AIDAaura nog wil komen bekijken aan de Scheldekaaien kan dat nog op 1 & 2 oktober 2022. Dan ligt het schip voor de tweede en laatste keer dit jaar in Antwerpen. Als alles volgens plan gaat zal ze in 2023 ook nog 3 keer langskomen.

>> Bekijk de foto’s van AIDAaura via de link: AIDAaura in Antwerpen

EN: Those who still want to come and see AIDAaura at the Scheldt Quays can still do so on 1 & 2 October 2022. Then the ship will be in Antwerp for the second and last time this year. If all goes according to plan, she will also make three more visits in 2023.

>> View the photos of AIDAaura via the link: AIDAaura in Antwerp

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 15 juni 2022

Maiden Call Sea Cloud Spirit in Antwerpen

NL: Het zeilcruiseschip Sea Cloud Spirit lag op 14 juni 2022 voor de eerste keer in Antwerpen voor een kort bezoek. De luxueuze driemaster werd warm onthaald door een delegatie van de Stad Antwerpen. Volgend jaar in augustus zal het schip nog eens terugkomen naar de stad.

EN: The sailing cruise ship Sea Cloud Spirit docked in Antwerp for the first time on 14 June 2022 for a short visit. The luxurious three-master was warmly welcomed by a delegation from the City of Antwerp. Next year in August, the ship will return to the city.

NL: Sea Cloud Spirit is zonder twijfel een buitenbeentje op de cruiselijst voor 2022. Het is namelijk een traditioneel zeilschip dat werd uitgerust als cruiseschip. Zo heeft het schip ook een Spa en een fitness aan boord. Bij een traditioneel schip denkt men bijna direct aan een historisch schip, maar de Sea Cloud Spirit werd pas eind september vorig jaar gedoopt en is daarmee het nieuwstee schip van de Duitse rederij Sea Cloud Cruises.

EN: Sea Cloud Spirit is without a doubt an oddity on the cruise list for 2022. It is a traditional sailing ship that has been equipped as a cruise ship. For example, the ship has a spa and a fitness on board. When you think of a traditional ship, you almost immediately think of a historic ship, but the Sea Cloud Spirit was only christened at the end of September last year and is therefore the newest ship of the German shipping company Sea Cloud Cruises.


NL: Sea Cloud Cruises lag voor het laatst in Antwerpen in 2010 met de Sea Cloud II. In 2020 en 2021 stonden er enkele aanlopen gepland maar die werden door de pandemie geannuleerd. Nu is het eindelijk gelukt om de Sea Cloud Spirit te mogen ontvangen, al vaart het schip momenteel wel maar op halve capaciteit omdat er nog steeds strenge maatregelen zijn aan boord. Normaal gezien is er plaats voor 136 passagiers waarvoor 85 bemanningsleden klaarstaan. Tijdens haar aanloop in Antwerpen was er dus meer bemanning aan boord dan passagiers.

EN: Sea Cloud Cruises last called at Antwerp in 2010 with the Sea Cloud II. In 2020 and 2021, a few calls were planned but were cancelled due to the pandemic. Now Antwerp has finally succeeded in receiving the Sea Cloud Spirit, although the ship is currently sailing at half capacity because there are still strict measures on board. Normally, there is room for 136 passengers for which 85 crew members are at the ready. During her call at Antwerp, there were more crew members on board than passengers.


NL: Het schip trok veel kijklustigen naar het Noorderterras. De impressionante driemaster met een hoogte van 57,7 meter was al van veraf te zien. Van dichtbij kon je het ingewikkelde touwwerk bekijken en de gouden adelaar die aan de boegspriet prijkt.

Naast de prachtige witte zeilen, die niet minder dan 4100m² groot zijn, heeft het schip ook nog een gewone motor die gebruikt wordt op plaatsen waar het te gevaarlijk is om de zeilen te hijsen, zoals tijdens de aankomst of het vertrek in een haven. De schouw van het schip zit trouwens verborgen in de achterste mast, die je hierdoor soms kan zien roken. De zeilen worden aan boord op de traditionele manier met de hand gehesen. Er werd niets geautomatiseerd. Dat betekent ook dat de bemanningsleden voor het hijsen van de grote zeilen in de masten moeten klimmen om ze handmatig los te maken.

EN: The ship attracted many spectators to the quayside. The impressive three-master with a height of 57,7 metres could be seen from afar. Up close, you could see the intricate rope work and the golden eagle adorning the bowsprit.

Apart from the beautiful white sails, which are no less than 4100 square metres, the ship also has an ordinary engine that is used in places where it is too dangerous to hoist the sails, such as when arriving or departing from a port. The ship's chimney is hidden in the rear mast, which can sometimes be seen smoking. The sails are hoisted on board in the traditional way by hand. Nothing was automated. This also means that the crew members must climb the masts to hoist the big sails and unhook them by hand.


NL: Het korte bezoek aan de stad is de kapitein zeer goed bevallen en hij heeft laten weten dat de Sea Cloud Spirit volgend jaar op 16 en 17 augustus 2023 terug naar Antwerpen zal komen. Dan zal het schip ook blijven overnachten.

EN: The short visit to the city was very well received by the captain and he has announced that the Sea Cloud Spirit will return to Antwerp next year on 16 and 17 August 2023. Then the ship will stay overnight.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 20 april 2022

Maiden Call Spirit of Discovery in Antwerpen

NL: Het 236 meter lange cruiseschip MS Spirit of Discovery lag op 18 en 19 april 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Door het zonnige weer had het schip veel bekijks aan het Noorderterras. Het is het 2de grootste schip dat dit jaar naar de Antwerpse binnenstad komt.

EN: The 236-metres long cruise ship MS Spirit of Discovery docked in Antwerp for the first time on 18 and 19 April. Due to the sunny weather, the ship had many spectators on the quayside. It is the second largest ship to come to the city centre of Antwerp this year.


NL: MS Spirit of Discovery van de Engelse rederij Saga Cruises kwam op Paasmaandag met veel bekijks aan in de Antwerpse binnenstad. Het was de eerste keer dat het 236 meter lange cruiseschip naar de Scheldestad kwam. Normaalgezien had het schip al in december 2020 in Antwerpen gelegen maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Het schip, dat in 2019 in de Duitse scheepswerf Meyer Werft gebouwd werd, kan net geen 1000 passagiers aan boord nemen. Binnenin herinnert het interieur van het schip aan de gouden tijd van de trans-Atlantische Ocean Liners.

Het vertrek van het schip werd met een paar uur verlaat waarna het schip op 19 april kort voor 19:00u haar trossen losgooide en met behulp van twee sleepboten zwaaide voor het Zuiderterras. De volgende aanloophaven is Dover in Engeland.

>> Bekijk alle foto's hier: MS Spirit of Discovery

EN: MS Spirit of Discovery of the English company Saga Cruises arrived in the city centre of Antwerp on Easter Monday to a great deal of interest. It was the first time that the 236-metres long cruise ship came to the city of Antwerp. Normally, the ship would have been in Antwerp in December 2020, but the coronavirus put a stop to that.

The ship, which was built in the German shipyard Meyer Werft in 2019, can take just under 1,000 passengers on board. Inside, the interior of the ship recalls the golden age of the transatlantic Ocean Liners.

The ship's departure was delayed by a few hours, after which the ship cast off her mooring lines shortly before 19:00 on 19 April and, with the help of two tugboats, swung in front of the Zuiderterras. The next port of call is Dover in England.

>> View all photos here: MS Spirit of DiscoveryCoronamaatregelen & Minimumleeftijd / Corona Measures & Minimum Age

NL: Vanwege het coronavirus dat nog steeds de ronde doet zijn er aan boord van het schip ook nog specifieke regels van kracht. In de loop van het voorbije jaar hanteerden verschillende cruiserederijen, waaronder ook AIDA Cruises, de regel om in de havens niet meer individueel van boord te gaan. De enige manier waarop de passagiers de stad dan kunnen verkennen is met een geleide groep. De meeste rederijen hebben die regel momenteel terug laten vallen, maar dat is nog niet het geval bij Saga Cruises. De passagiers die in Antwerpen aankwamen moesten verplicht deelnemen aan een rondleiding als ze iets van de stad zouden willen zien. Waarschijnlijk zal die regel binnenkort ook bij Saga Cruises opgeheven worden.

Een mogelijk reden voor de strengere coronamaatregelen aan boord is de gemiddelde leeftijd van de passagiers. Saga Cruises heeft namelijk als concept dat je geen cruise mag boeken bij hen als je jonger bent dan 50 jaar. Voor een partner die meegaat is de minimumleeftijd 40 jaar. Saga Cruises is de enige cruiserederij die zo’n drastische regels heeft. Rederijen die bijvoorbeeld kinderen weren aan boord komen wel meer voor.

EN: Because of the coronavirus that is still circulating, specific rules are also in force on board the ship. Over the course of the past year, several cruise lines, including AIDA Cruises, have adopted the rule of no longer disembarking individually in ports. The only way passengers can then explore the city is with a guided group. Most cruise lines have now dropped that rule, but that is not yet the case with Saga Cruises. Passengers arriving in Antwerp were required to participate in a guided tour if they wanted to see anything of the city. This rule will probably soon be lifted at Saga Cruises as well.

A possible reason for the stricter measures on board is the average age of the passengers. Saga Cruises has the concept that you cannot book a cruise with them if you are younger than 50. For a partner accompanying you, the minimum age is 40. Saga Cruises is the only cruise line that has such drastic rules. Cruise companies which, for example, do not allow children on board are more common.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 9 april 2022

Maiden Call MS HANSEATIC Spirit in Antwerpen

NL: MS HANSEATIC Spirit, het nieuwste expeditiecruiseschip van de Duitse rederij Hapag-Lloyd Cruises kwam op 8 april 2022 voor de eerste keer naar Antwerpen. Het is de eerste van een hele reeks ‘Maiden Calls’ die dit jaar naar de stad komen.

EN: MS HANSEATIC Spirit, the newest expedition cruise ship of the German company Hapag-Lloyd Cruises came to Antwerp for the first time on April 8, 2022. It is the first of a whole series of 'Maiden Calls' coming to the city this year.


NL: MS HANSEATIC Spirit kwam op 8 april 2022 voor de eerste keer naar Antwerpen. Het kleine expeditiecruiseschip is het derde van drie bijna identieke schepen die gebouwd werden voor de Duitse luxerederij Hapag-Lloyd Cruises. In 2019 lag het zusterschip HANSEATIC Inspiration nog in de Scheldestad. Dat schip startte toen haar allereerste reis, of maiden voyage, vanuit Antwerpen.

Door de compacte omvang van de scheepsklasse is het ook mogelijk om er cruises mee te maken op de Great Lakes in Noord-Amerika. Ze hebben elk ook een eigen vloot van zodiacs bij waarmee op de meest afgelegen plaatsen kunnen geraken, zoals de kleine zijrivieren van de Amazone.

EN: MS HANSEATIC Spirit arrived in Antwerp for the first time on April 8, 2022. The small expedition cruise ship is the third of three nearly identical vessels built for the German luxury company Hapag-Lloyd Cruises. In 2019, the sister ship HANSEATIC Inspiration also visited Antwerp. That ship then started its very first voyage, or maiden voyage, from the city.

Because of the compact size of the ship class, it is also possible to sail cruises on the Great Lakes in North America. They also each have their own fleet of zodiacs with which they can get to the most remote places, such as the small tributaries of the Amazon.


Maiden Call Ceremony

NL: Wanneer een cruiseschip voor de eerste keer naar Antwerpen komt worden er steeds geschenken overhandigd aan de kapitein. Normaal gezien gebeurt dit steeds aan boord van het schip, maar door de coronamaatregelen, die aan boord van de cruiseschepen nog wel meer van kracht zijn dan aan land, vond de ceremonie nu plaats aan de loopbrug van het schip op het cruiseponton. Een delegatie van de Stadshaven, het Schepenkabinet van Antwerpen en de Douane verwelkomden de kapitein in Antwerpen en overhandigden hem de officiële ‘plaque’ met daarop de naam van het schip en de datum van het bezoek. Daarnaast kreeg hij ook nog een boek over Antwerpen en natuurlijk mocht een doos Belgische chocolade ook niet ontbreken.

Als alles gaat zoals gepland zullen er dit jaar nog minstens 6 andere maiden call ceremonies plaatsvinden in Antwerpen.

EN: When a cruise ship comes to Antwerp for the first time, gifts are always presented to the captain. Normally this happens on board the ship, but because of the Covid regulations, which are estill more present on board cruise ships than on land, the ceremony now took place in front of the ship's gangway on the cruise pontoon. A delegation from the City Port, the Antwerp City Council and Customs welcomed the captain in Antwerp and presented him with the official 'plaque' bearing the name of the ship and the date of the visit. He also received a book about Antwerp and of course a box of Belgian chocolates.

If all goes as planned there will be at least 6 more maiden call ceremonies in Antwerp this year._________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

donderdag 24 maart 2022

Antwerpen - Nieuwe Cruiseterminal ontvangt eerste Cruiseschip / New Cruise Terminal hosts first cruise ship

NL: Het cruiseschip MS Bolette van Fred. Olsen Cruise Lines opende op 22 maart het cruiseseizoen van 2022. Het schip had de eer om de nieuwe cruiseterminal in gebruik te nemen. Het was de eerste van 23 zeecruiseaanlopen in Antwerpen voor 2022.

EN: The cruise ship MS Bolette of Fred. Olsen Cruise Lines opened the cruise season of 2022 on 22 March. The ship had the honour of inaugurating the new cruise terminal. It was the first of 23 sea cruise calls in Antwerp for 2022.


NL: In 2021 werd het cruiseponton aan het Noorderterras al officieel in gebruik genomen. Nu is ook de nieuwe cruiseterminal volledig operationeel. De terminal bevindt zich onderin de nieuwe aanbouw van het middeleeuws fort Het Steen. Momenteel is de verbinding tussen de cruiseterminal en het cruiseponton met tijdelijke hekken omheind. Binnenkort zullen er in de plaats daarvan vaste hekken geïnstalleerd worden. Die zullen zo geïnstalleerd worden dat de doorgang over de lengte van de kaaien geopend zal zijn als de terminal niet in gebruik is.

MS Bolette van de Engelse rederij Fred. Olsen Cruise Lines mocht als eerste zeecruiseschip gebruik maken van de nieuwe terminal. Het is het grootste cruiseschip dat dit jaar naar Antwerpen komt. Met haar 1300 passagiers was het ook ineens een goede stresstest om te zien hoe de afhandeling van een groot schip in de nieuwe terminal gebeurt.

EN: In 2021, the cruise pontoon at the Noorderterras was already officially put into use. Now, the new cruise terminal is also fully operational. The terminal is located at the bottom of the new extension of the medieval fort Het Steen. At the moment, the connection between the cruise terminal and the cruise pontoon is fenced off with temporary fences, but soon, permanent fences will be installed. They will be placed in such a way that the passageway along the length of the quays will be open when the terminal is not in use.

MS Bolette of the English company Fred. Olsen Cruise Lines is the first sea cruise ship to use the new terminal. It is also the largest cruise ship to visit Antwerp this year. With its 1.300 passengers, it was also a good stress test to see how the handling of a large ship in the new terminal is done.NL: Als alles volgens plan verloopt zullen er in 2022 in totaal 23 zeecruises aanmeren in Antwerpen, goed voor bijna 18.000 passagiers. MS Bolette zal zelf 4 van de aanlopen voor haar rekening nemen en zal dus nog 3 keer terugkomen dit jaar. Ook zullen er maar liefst 8 zeecruiseschepen voor de eerste keer naar Antwerpen komen.

Ook de riviercruiseschepen zijn dit jaar weer goed vertegenwoordigd met niet minder dan 626 verwachte aanlopen. In totaal zullen ze 105.000 toeristen naar Antwerpen brengen. De schepen zullen, als de capaciteit er zich toe leent ook kunnen aanmeren aan het nieuwe cruiseponton. Zoals altijd wordt ook het Kattendijkdok nog steeds gebruikt als aanlegplaats.

>> Bekijk hier welke zeecruiseschepen er naar Antwerpen zullen komen in 2022.

EN: If everything goes according to plan, in 2022 a total of 23 sea cruises will dock in Antwerp, good for almost 18,000 passengers. MS Bolette will be responsible for 4 of the calls and will therefore return 3 more times this year. 8 sea cruise ships will also come to Antwerp for the first time.

The river cruise ships are also well represented this year, with no fewer than 626 expected calls. In total, they will bring 105.000 tourists to Antwerp. If capacity permits, the ships will also be able to moor at the new cruise pontoon. As always, the Kattendijk dock will also be used as a mooring place.

>> Click here to see which sea cruise ships will be coming to Antwerp in 2022.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

donderdag 17 maart 2022

Reasearch Vessel Belgica – Maiden Call Antwerpen 2022

NL: Het splinternieuwe onderzoekschip Belgica lag op 15 en 16 maart 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het schip is het drijvende laboratorium van Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. RV Belgica zal jaarlijks naar Antwerpen komen om de waterkwaliteit van de Schelde te testen.

EN: The brand-new research vessel Belgica was docked in Antwerp for the first time on 15 and 16 March 2022. The ship is the floating laboratory of The Royal Institute of Natural Sciences. RV Belgica will come to Antwerp annually to test the water quality of the Scheldt.

NL: Het nieuwe onderzoekschip van de Belgische Marine bracht op 15 en 16 maart 2023 voor de eerste keer een bezoek aan Antwerpen. Het schip vervangt de oude Belgica (A962) die van 1984 tot en met 2021 actief was. Door de ouderdom en de beperkte grootte voldeed het niet meer aan de hedendaagse eisen van een volledig uitgerust onderzoeksschip. Het schip werd daarom verkocht en is ondertussen alweer in zee gestoken als onderzoeksschip in Oekraïne.

EN: The Belgian Navy's new research ship paid its first visit to Antwerp on 15 and 16 March 2023. The ship replaces the old Belgica (A962), which operated from 1984 to 2021. Due to its age and limited size, it no longer met today's requirements of a fully equipped research vessel. The ship was therefore sold and has since been put to sea again as a research vessel in Ukraine.

Diepgaand onderzoek / In-depth research

NL: RV Belgica is met haar 71,4 meter lengte en 16,8 meter breedte veel groter dan haar voorganger. Dat biedt veel meer mogelijkheden voor onderzoek. Zo zal het schip dieper kunnen ingaan op thema’s waar haar voorganger ook onderzoek naar deed. Zo zal het schip ingezet worden om de waterkwaliteit na te gaan en de ecologie in de zee en Schelde. Ook de impact van de mens op het milieu met betrekking tot de windmolens op zee en de zandwinning wordt onderzocht. Een nieuwigheid op dit schip is dat het een volledige waterkolom kan analyseren, inclusief fauna, tot op een diepte van maar liefst 5000 meter. Het is ook mogelijk om de bodem in kaart te brengen.

EN: At 71.4 metres long and 16.8 metres wide, RV Belgica is much larger than its predecessor. This offers many more opportunities for research. For instance, the ship will be able to go deeper into themes that her predecessor also researched. The ship will be used to investigate water quality and ecology in the sea and Scheldt. Human impact on the environment with regard to offshore windmills and sand extraction will also be investigated. A new feature on this ship is that it can analyse an entire water column, including fauna, to a depth of as much as 5 000 metres. It is also possible to map the bottom.

NL: Het bezoek aan Antwerpen ging gepaard met een onderzoek van de waterkwaliteit van de Schelde. Hiervoor zijn er een dertigtal wetenschappers aan boord, alsook verschillende studenten. Het is de bedoeling dat de Belgica elk jaar naar Antwerpen zal komen om de waterkwaliteit van de Schelde na te kijken. Zo kan de evolutie van het water over de verschillende jaren onderzocht worden.

Het vaargebied van de Belgica beperkt zich echter niet enkel tot de Schelde en de Noordzee. Het is de bedoeling dat het schip ook expedities zal varen naar noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Ook reizen naar de Arctische wateren zijn tijdens de zomer mogelijk doordat het schip gebouwd werd met ijsklasse 1A.

EN: The visit to Antwerp was accompanied by a study of the water quality of the Scheldt. About 30 scientists are on board for this, as well as several students. The intention is that the Belgica will come to Antwerp every year to check the water quality of the Scheldt. In this way, the evolution of the water over the different years can be examined.

However, the Belgica's sailing area is not limited to the river Scheldt and the North Sea. It is planned that the ship will also sail expeditions to the north-east Atlantic, the Mediterranean and the Black Sea. Voyages to Arctic waters are also possible during the summer as the ship was built with ice class 1A.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 6 maart 2022

Antwerpen - Officiële Cruiselijst 2022 / Official Cruise List 2022

NL: Het cruiseseizoen van 2022 staat voor de deur. Op 22 maart zal MS Bolette van Fred. Olsen Cruises met een overnight call het startschot geven. In totaal worden er dit jaar 22 zeecruiseaanlopen verwacht aan de nieuwe cruiseterminal aan het Noorderterras.

EN: The 2022 cruise season is almost upon us. On 22 March, MS Bolette of Fred. Olsen Cruises will kick off the season with an overnight call. This year, a total of 22 sea cruise calls are expected at the new cruise terminal at the Noorderterras.


NL: Het is weer bijna zover. Op 22 en 23 maart zal MS Bolette van de Engelse rederij Fred. Olsen Cruise Lines het nieuwe cruiseseizoen openen. Als alles volgens plan gaat zullen er dit jaar 22 cruiseaanlopen plaatsvinden. Alle zeecruiseschepen zullen vanaf nu ook, zonder uitzondering, aanmeren aan de cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: It is almost time again. On 22 and 23 March, MS Bolette of the English shipping company Fred. Olsen Cruise Lines will open the new cruise season. If everything goes according to plan, 22 cruise calls will take place this year. All sea cruise ships will from now on also dock at the cruise pontoon at the Noorderterras, without exception.

Gevarieerd seizoen / Varied season

NL: Zoals het nu gepland staat zullen er in 2022 maar liefst 16 verschillende zeecruiseschepen naar Antwerpen komen. Een aantal schepen daarvan lagen de voorbije jaren al in Antwerpen, maar er staan ook 7 ‘maiden calls’ gepland, of schepen die voor de eerste keer naar de stad zullen komen. Enkele van die schepen stonden gepland om de voorbije twee jaar langs te komen, maar werden toen geannuleerd door het coronavirus.

De eerste maiden call staat gepland op 8 april met Hanseatic Spirit. Dat is het zusterschip van MS Hanseatic Inspiration die in 2019 haar allereerste reis startte in Antwerpen.

Tegen het einde van april zullen er nog 3 schepen voor de eerste keer langskomen. Op Paasmaandag zal MS Spirit of Discovery van Saga Cruises langskomen voor een overnight call. Het 236 meter lange schip werd pas in 2019 gebouwd. Op 26 en 29 april zullen respectievelijk Le Champlain van Ponant en MS Deutschland van Phoenix Reisen voor het eerst langskomen. Voor MS Deutschland is het de eerste keer dat ze onder de vlag van Phoenix Reisen naar Antwerpen komt. Vroeger is het schip hier al wel geweest voor Peter Deilmann Reederei.

EN: As things stand, no fewer than 16 different sea cruise ships will be coming to Antwerp in 2022. A number of these ships have already been in Antwerp in recent years, but there are also 7 'maiden calls' planned, or ships that will come to the city for the first time. Some of these ships were scheduled to visit in the past two years, but were then cancelled due to the coronavirus.

The first maiden call is scheduled for 8 April with Hanseatic Spirit. That is the sister ship of MS Hanseatic Inspiration that started her very first voyage in Antwerp in 2019.

Towards the end of April, three more ships will visit for the first time. On Easter Monday, MS Spirit of Discovery from Saga Cruises will stop by for an overnight call. The 236-metre ship was only built in 2019. On 26 and 29 April, respectively, Ponant's Le Champlain and Phoenix Reisen's MS Deutschland will call for the first time. For MS Deutschland it is the first time she comes to Antwerp under the flag of Phoenix Reisen. In the past the ship has been here for Peter Deilmann Reederei.


NL: Op 14 juni zal het zeilcruiseschip Sea Cloud Spirit voor de eerste keer naar Antwerpen komen. Dit klassiek tall ship werd pas in 2020 gebouwd, maar is qua uiterlijk niet te onderscheiden van de oudere zeilschepen.

Op 15 augustus komt MS Ocean Majesty van de Duitse rederij Hasa Touristik naar Antwerpen. Het schip werd gebouwd in 1966 en wordt daarmee al onder de oldtimers gerekend. 

Midden september krijgen we nog eens zoek van AIDA Cruises. Dit keer zal AIDAaura voor een overnight call naar Antwerpen komen. Anderhalve week later zal ze ook nog eens terugkomen.

Momenteel staat het gepland dat het cruiseseizoen afgesloten zal worden door twee aanlopen van MS Ambience van Ambassador Cruise Line. Die rederij is de herrijzenis van het failliet Cruise & Maritime Voyages. Het is wel nog niet volledig zeker of de twee aanlopen zullen plaatsvinden.

Hou er ook rekening mee dat verschillende rederijen door de coronacrisis nog niet op volle capaciteit varen waardoor hun cruises regelmatig opnieuw gepland worden. Dit kan natuurlijk ook impact hebben op de geplande aanlopen in Antwerpen. Voor de laatste informatie raden we aan om onze website in het oog te houden.

     >> Klik hier voor de lijst met alle cruiseaanlopen voor 2022 in Antwerpen

EN: On 14 June, the sailing cruise ship Sea Cloud Spirit will come to Antwerp for the first time. This classic tall ship was only built in 2020, but its appearance is indistinguishable from the older sailing ships.

On 15 August, MS Ocean Majesty of the German cruise line Hasa Touristik will come to Antwerp. The ship was built in 1966 and is therefore already considered an oldtimer. 

In mid-September we shall be receiving another visit from AIDA Cruises. This time AIDAaura will come to Antwerp for an overnight call. A week and a half later, she will also return again for a second call.

At the moment it is planned that the cruise season will be closed by two calls from MS Ambience of Ambassador Cruise Line. This shipping company is the resurrection of the bankrupt Cruise & Maritime Voyages. It is not yet completely certain that the two calls will take place.

Keep in mind that several shipping companies are not yet sailing at full capacity because of the corona crisis, which means that their cruises are regularly rescheduled. This can of course also have an impact on the scheduled calls in Antwerp. For the latest information we advise you to keep an eye on our website.

     >> Click here for the list of all cruise calls in Antwerp for 2022_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!