dinsdag 1 november 2022

MS Bolette sluit cruiseseizoen voor 2022 af / MS Bolette closes cruise season of 2022

NL: Voor het tweede jaar op heeft MS Bolette van Fred. Olsen Cruises Lines het zeecruiseseizoen in Antwerpen afgesloten. Met 20 aanlopen kunnen we, na twee slechte jaren, opnieuw spreken van een goed seizoen. Het aantal aanlopen blijft ook voor 2023 stabiel.

EN: For the second year on, MS Bolette of Fred. Olsen Cruises Lines closed the sea cruise season in Antwerp. With 20 calls, after two bad years, we can again speak of a good season. The number of calls also remains stable for 2023.


NL: MS Bolette kwam op 24 oktober met vijf uur vertraging aan in Antwerpen. Door de sterke wind was het niet mogelijk om het schip op de geplande tijd te beloodsen aan het loodsstation Steenbank. Er werd uiteindelijk ook nog besloten om niet de vaarroute via Zoutelande te nemen, maar om voor de bredere vaargeul te gaan, waardoor er ook nog extra omgevaren moest worden.

Bij de aankomst in Antwerpen zorgde de wind nog voor een spectaculair zwaaimanoeuvre, waarbij MS Bolette met behulp van een sleepboot vlak voor de kaai aan het loodswezen zwaaide en daarna achterwaarts naar het cruiseponton manoeuvreerde. Door de vertraagde aankomst liet het tij het toe om te zwaaien tijdens de aankomst. Dit had als voordeel dat het schip daardoor de volgende dag twee uur later kon vertrekken. Het was de derde aanloop van het schip in 2022 en telkens werd er ook een overnachting geboekt.

EN: MS Bolette arrived in Antwerp on 24 October with a five-hour delay. Due to strong winds, it was not possible to pilot the ship at Steenbank pilot station at the scheduled time. It was also eventually decided not to take the shipping route via Zoutelande, but to go for the wider channel, which also required additional detours.

On arrival in Antwerp, the wind caused a spectacular swinging manoeuvre, with MS Bolette turning right in front of the quay at the old pilot station with the help of a tugboat and then manoeuvring backwards towards the cruise pontoon. Due to the delayed arrival, the tide allowed it to turn during the arrival. This had the advantage of allowing the ship to depart two hours later the next day. It was the ship's third call in 2022 and each time an overnight stay was also booked.

Cruiseseizoen 2022 / Cruise Season 2022

NL: Na twee jaren waarin zo goed als elke cruiseaanloop geannuleerd werd, lijkt de cruise-industrie zich opnieuw wat te stabiliseren. Er wordt nog wel regelmatig geschoven met de vaarschema’s van de schepen door corona-maatregelen. Hierdoor werden er doorheen 2022 nog 6 aanlopen geannuleerd, sommige daarvan al enkele weken nadat ze aangekondigd werden, maar het merendeel van de reizen kon wel gewoon doorgaan zoals gepland.

In totaal kreeg Antwerpen dit jaar 20 zeecruiseaanlopen op bezoek. Die werden verdeeld onder 15 verschillende schepen van 13 verschillende rederijen. Zeven schepen bezochten de Scheldestad voor de eerste keer.

EN: After two years in which almost every cruise call was cancelled, the cruise industry seems to be stabilising somewhat again. However, there is still regular shuffling of ships' sailing schedules due to corona measures. As a result, 6 more calls were cancelled through 2022, some of them just weeks after they were announced, but the majority of the voyages were able to go ahead as planned.

In total, Antwerp received 20 sea cruise calls this year. These were divided among 15 different ships from 13 different shipping companies. Seven ships visited the city for the first time.

Vooruitblik naar 2023 / Looking ahead to 2023

NL: We kunnen ook al een voorzichtige vooruitblik doen naar het seizoen van 2023. Er kunnen nog steeds zaken veranderen, maar momenteel staan er 26 zeecruiseaanlopen gepland. Waarvan 6 schepen hun maiden call, of eerste aanloop, zullen maken in Antwerpen.

De opening van het cruiseseizoen staat gepland op 10 februari 2023. Dan zal MS Spirit of Adventure van Saga Cruises naar Antwerpen komen om te overnachten. Dat wordt ook ineens de eerste maiden call van het seizoen. In april 2022 lag haar zusterschip MS Spirit of Discovery ook al in de stad voor haar maiden call.

Twee verder blikvangers van het seizoen zijn de aanlopen van ‘The World’, ’s werelds enige private residentieschip en de aanloop van de prachtige ‘Sea Cloud Spirit’, ’s werelds nieuwste zeilcruiseschip.

Wie de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2023 wil bekijken kan die vinden via deze link:

>> Cruiseseizoen 2023 Antwerpen

EN: We can also already take a tentative look ahead to the 2023 season. Things may still change, but currently 26 sea cruise calls are scheduled. Of which six ships will make their maiden call, or first call, in Antwerp.

The opening of the cruise season is scheduled for 10 February 2023. Then Saga Cruises' MS Spirit of Adventure will come to Antwerp for an overnight call. That will also already be the first maiden call of the season. In April 2022, her sister ship MS Spirit of Discovery also visited the city for her maiden call.

Two further eye-catchers of the season are the calls of 'The World', the world's only private residence ship and the call of the magnificent 'Sea Cloud Spirit', the world's newest sailing cruise ship.

The full list of cruise calls for 2023 can be found via this link:

>> Cruise Season 2023 Antwerp


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!