dinsdag 28 december 2021

Renovatie Noorderterras 2022 / Renovation Noorderterras 2022

NL: Het Noorderterras, de verhoogde wandelpromenade aan de Jordaenskaai, zal in 2022 volledig gerenoveerd worden. Daarbij zal er op het terras ook deels een duinenlandschap aangeplant worden. Op die manier zal project ‘Kaailine’ de wandelterrassen langs de Schelde nieuw leven inblazen.

EN: The Noorderterras, the elevated promenade at the Jordaenskaai, will be completely renovated in 2022. In addition, a dune landscape will be partially planted on the terrace. In this way, the Kaailine project will breathe new life into the terraces along the Scheldt.

©  Tractebel Engineering - Palmbout Urban Landscapes

NL: Met het project ‘Kaailine’, een verwijzing naar het High Line Park in New York, wil de Stad Antwerpen het Noorderterras en Zuiderterras langs de Scheldekaaien opwaarderen en terug aantrekkelijker maken. Momenteel overheerst de graffiti nog op beide wandelterrassen, maar project ‘Kaailine’ voorziet een grondige renovatie van de beide geklasseerde bouwwerken zodat ze nadien opnieuw kunnen stralen in de grandeur van weleer. Daarbij zullen de terrassen ook vergroend worden met behulp van grote plantenbakken.

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat het Zuiderterras eerst aan de beurt zou komen voor de renovatie. Spijtig genoeg werd er na onderzoek opgemerkt dat de kaaimuur daar eerst gestabiliseerd zal moeten worden. Daardoor werd ervoor gekozen om de focus te verleggen naar het Noorderterras.

EN: With the 'Kaailine' project, a reference to the High Line Park in New York, the City of Antwerp wants to upgrade the Noorderterras and Zuiderterras along the Scheldt quays and make them more attractive again. At the moment graffiti still dominates both terraces, but the 'Kaailine' project provides for a thorough renovation of both listed buildings so that they can once again shine in the grandeur of yesteryear. The terraces will also be made greener with the help of large plant containers.

Earlier this year, it was announced that the Zuiderterras would be renovated first. Unfortunately, after investigation it was noted that the quay wall there will first need to be stabilised. As a result, it was decided to shift the focus to the Noorderterrase.

©  Tractebel Engineering - Palmbout Urban Landscapes

Groene Boulevard / Green Boulevard

NL: Na de renovatie zal het Noorderterras veranderd zijn in een groene wandelboulevard. Voor de vergroening van het Noorderterras werd voor planten gekozen die gedijen in de buurt van de Schelde met haar brakke water. Er komen grote plantenvakken waarin mix van grassen zoals verbena of grote pimpernel geplant zal worden, die overgaan in struiken en heesters met een maximale hoogte van anderhalve meter. Daarnaast komen er ook zones met planten zoals zeekool, cipressenkruid en blauwspirea. De plantvakken zijn zo opgebouwd dat ze ook regenwater zullen kunnen bufferen.

Omdat de plantvakken langs de stadszijde staan, blijft het zicht op de Schelde behouden. Het zitmeubilair, zowel vrijstaand en als onderdeel van de plantvakken, wordt eveneens met zicht op de Schelde geplaatst”, laat Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder weten. Verder zal er bij de renovatie van de terrassen ook bekeken worden of de daken deels opengemaakt kunnen worden zodat er meer licht tot op de kaaien komt.

Als alles goed gaat zullen de werken aan het Noorderterras starten in de zomer van 2022. Hierdoor zal het wandelterras ook een tijd afgesloten worden voor het publiek. ‘Kaailine’ maakt deel uit van het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Noorderterras en Zuiderterras. Voor dat deel is een ontwerp voor de kaaivlakte in opmaak. De heraanleg van de kaaien tussen Noorderterras en Steenplein, waarbij ook de ruimte onder het terras een nieuwe invulling krijgt, staat gepland vanaf het voorjaar van 2024.


©  Tractebel Engineering - Palmbout Urban Landscapes

EN: After the renovation, the Noorderterras will be transformed into a green pedestrian boulevard. To make the Noorderterras greener, plants were chosen that thrive in the vicinity of the Scheldt with its brackish water. There will be large planting beds in which a mixture of grasses such as verbena or large burnet will be planted, which will then change into shrubs and bushes with a maximum height of one and a half metres. There will also be zones with plants such as sea kale, cypress herb and bluespirea. The planting beds are constructed in such a way that they will also be able to buffer rainwater.

"Because the planting beds are on the city side, the view of the Scheldt is preserved. The seating, both free-standing and as part of the planting beds, will also be placed with a view of the Scheldt," says Annick De Ridder, Alderman for Urban Development. Furthermore, for the renovation of the terraces we will also examine whether the roofs can be partially opened up so that more light can reach the quays.

If all goes well, work on the Noorderterras will start in the summer of 2022. As a result, the walking terrace will be closed off to the public for a while. Kaailine' is part of the central part of the Scheldt quays, between Noorderterras and Zuiderterras. For that part, a design for the quay area is in preparation. The reconstruction of the quays between the Noorderterras and the Steenplein, whereby the space under the terrace will also be given a new interpretation, is planned from the spring of 2024.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!