dinsdag 28 december 2021

Renovatie Noorderterras 2022 / Renovation Noorderterras 2022

NL: Het Noorderterras, de verhoogde wandelpromenade aan de Jordaenskaai, zal in 2022 volledig gerenoveerd worden. Daarbij zal er op het terras ook deels een duinenlandschap aangeplant worden. Op die manier zal project ‘Kaailine’ de wandelterrassen langs de Schelde nieuw leven inblazen.

EN: The Noorderterras, the elevated promenade at the Jordaenskaai, will be completely renovated in 2022. In addition, a dune landscape will be partially planted on the terrace. In this way, the Kaailine project will breathe new life into the terraces along the Scheldt.

©  Tractebel Engineering - Palmbout Urban Landscapes

NL: Met het project ‘Kaailine’, een verwijzing naar het High Line Park in New York, wil de Stad Antwerpen het Noorderterras en Zuiderterras langs de Scheldekaaien opwaarderen en terug aantrekkelijker maken. Momenteel overheerst de graffiti nog op beide wandelterrassen, maar project ‘Kaailine’ voorziet een grondige renovatie van de beide geklasseerde bouwwerken zodat ze nadien opnieuw kunnen stralen in de grandeur van weleer. Daarbij zullen de terrassen ook vergroend worden met behulp van grote plantenbakken.

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat het Zuiderterras eerst aan de beurt zou komen voor de renovatie. Spijtig genoeg werd er na onderzoek opgemerkt dat de kaaimuur daar eerst gestabiliseerd zal moeten worden. Daardoor werd ervoor gekozen om de focus te verleggen naar het Noorderterras.

EN: With the 'Kaailine' project, a reference to the High Line Park in New York, the City of Antwerp wants to upgrade the Noorderterras and Zuiderterras along the Scheldt quays and make them more attractive again. At the moment graffiti still dominates both terraces, but the 'Kaailine' project provides for a thorough renovation of both listed buildings so that they can once again shine in the grandeur of yesteryear. The terraces will also be made greener with the help of large plant containers.

Earlier this year, it was announced that the Zuiderterras would be renovated first. Unfortunately, after investigation it was noted that the quay wall there will first need to be stabilised. As a result, it was decided to shift the focus to the Noorderterrase.

©  Tractebel Engineering - Palmbout Urban Landscapes

Groene Boulevard / Green Boulevard

NL: Na de renovatie zal het Noorderterras veranderd zijn in een groene wandelboulevard. Voor de vergroening van het Noorderterras werd voor planten gekozen die gedijen in de buurt van de Schelde met haar brakke water. Er komen grote plantenvakken waarin mix van grassen zoals verbena of grote pimpernel geplant zal worden, die overgaan in struiken en heesters met een maximale hoogte van anderhalve meter. Daarnaast komen er ook zones met planten zoals zeekool, cipressenkruid en blauwspirea. De plantvakken zijn zo opgebouwd dat ze ook regenwater zullen kunnen bufferen.

Omdat de plantvakken langs de stadszijde staan, blijft het zicht op de Schelde behouden. Het zitmeubilair, zowel vrijstaand en als onderdeel van de plantvakken, wordt eveneens met zicht op de Schelde geplaatst”, laat Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder weten. Verder zal er bij de renovatie van de terrassen ook bekeken worden of de daken deels opengemaakt kunnen worden zodat er meer licht tot op de kaaien komt.

Als alles goed gaat zullen de werken aan het Noorderterras starten in de zomer van 2022. Hierdoor zal het wandelterras ook een tijd afgesloten worden voor het publiek. ‘Kaailine’ maakt deel uit van het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Noorderterras en Zuiderterras. Voor dat deel is een ontwerp voor de kaaivlakte in opmaak. De heraanleg van de kaaien tussen Noorderterras en Steenplein, waarbij ook de ruimte onder het terras een nieuwe invulling krijgt, staat gepland vanaf het voorjaar van 2024.


©  Tractebel Engineering - Palmbout Urban Landscapes

EN: After the renovation, the Noorderterras will be transformed into a green pedestrian boulevard. To make the Noorderterras greener, plants were chosen that thrive in the vicinity of the Scheldt with its brackish water. There will be large planting beds in which a mixture of grasses such as verbena or large burnet will be planted, which will then change into shrubs and bushes with a maximum height of one and a half metres. There will also be zones with plants such as sea kale, cypress herb and bluespirea. The planting beds are constructed in such a way that they will also be able to buffer rainwater.

"Because the planting beds are on the city side, the view of the Scheldt is preserved. The seating, both free-standing and as part of the planting beds, will also be placed with a view of the Scheldt," says Annick De Ridder, Alderman for Urban Development. Furthermore, for the renovation of the terraces we will also examine whether the roofs can be partially opened up so that more light can reach the quays.

If all goes well, work on the Noorderterras will start in the summer of 2022. As a result, the walking terrace will be closed off to the public for a while. Kaailine' is part of the central part of the Scheldt quays, between Noorderterras and Zuiderterras. For that part, a design for the quay area is in preparation. The reconstruction of the quays between the Noorderterras and the Steenplein, whereby the space under the terrace will also be given a new interpretation, is planned from the spring of 2024.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 9 november 2021

MS Bolette sluit cruiseseizoen voor 2021 af / MS Bolette closes cruise season of 2021

NL: Het cruiseschip Bolette van de Engelse rederij Fred. Olsen Cruise Lines bracht op 5 en 6 november 2021 voor de eerste keer een bezoek aan Antwerpen. Het schip meerde aan aan het nieuwe cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The cruise ship Bolette of the English company Fred. Olsen Cruise Lines visited Antwerp for the first time on 5 and 6 November 2021. The ship moored at the new cruise pontoon at the Noorderterras.

NL: Met de cruiseaanloop van MS Bolette op 5 en 6 november werd het korte cruiseseizoen van 2021 beëindigd. Antwerpen mocht dit jaar vijf cruiseaanlopen ontvangen. Gezien de omstandigheden met COIVD-19 is dat geen slecht aantal. Er werden eerst nog enkele extra aanlopen verwacht maar die werden al snel opnieuw geannuleerd door de rederijen vanwege de steeds veranderende situatie. Het kan nog steeds zijn dat er aanlopen toegevoegd zullen worden voor 2021, al achten we die kans wel vrij klein.

EN: With the cruise call of MS Bolette on 5 and 6 November, the short cruise season of 2021 has ended. Antwerp received a total of five cruise calls this year. Given the circumstances with COIVD-19 that is not a bad number. Initially, a few extra calls were expected, but these were soon cancelled again by the cruise lines due to the ever-changing situation. It is still possible that calls will be added for 2021, although we consider this probability to be rather low.

NL: MS Bolette was het eerste cruiseschip dat aanmeerde in Antwerpen sinds de officiële opening van Het Steen als toeristisch centrum. Toch was het nog niet mogelijk om de cruiseterminal te gebruiken omdat de verbinding tussen het terminalgebouw en het cruiseponton nog volop afgewerkt wordt. Van zodra dat in orde is kunnen de passagiers ook in stijl ontvangen worden in het middeleeuwse fort.

Voor de fotografen was het wel al mogelijk om voor de eerste keer een cruiseschip te fotograferen vanuit de nieuwe uitkijktoren van Het Steen. Van daaruit krijg je een knap zicht over het volledige cruiseponton.

EN: MS Bolette was the first cruise ship to berth in Antwerp since the official opening of Het Steen as a tourist centre. However, it was not yet possible to use the cruise terminal because the connection between the terminal building and the cruise pontoon is still being finished. As soon as that is in order, the passengers can be received in style in the medieval fortress.

For the photographers though, it was possible to photograph a cruise ship for the first time from the new observation tower at Het Steen. From there, you get a great view of the entire cruise pontoon.


Na 20 jaar opnieuw in Antwerpen / Na 20 jaar opnieuw in Antwerpen

NL: Het mag dan wel de allereerst aanloop zijn van het schip als ‘MS Bolette’, toch is het niet de alleerste keer dat het schip in Antwerpen te zien is. In 2001 lag het schip al twee keer aangemeerd in Antwerpen als MS Amsterdam van Holland America Line.

In 2020 kocht Fred. Olsen Cruise Lines het schip nadat de Carnival Corp., het moederbedrijf van Holland America Line, door de coronapandemie versneld afscheid nam van maar liefst 19 cruiseschepen. Ook haar zusterschip MS Rotterdam werd gekocht door Fred. Olsen. Dat schip kreeg de naam Borealis.

Het ziet ernaar uit dat MS Bolette ook het cruiseseizoen van 2022 zal mogen openen.

>> Wie al wil kijken welke schepen er volgend jaar gepland staan kan dat hier: Cruises 2022

EN: It may be the first call of the ship as 'MS Bolette', but it is not the first time the ship has been seen in Antwerp. In 2001, the ship was already docked in Antwerp twice as Holland America Line's MS Amsterdam.

In 2020, Fred. Olsen Cruise Lines bought the ship after Carnival Corp., Holland America Line's parent company, accelerated the departure of no less than 19 cruise ships due to the corona pandemic. Her sister ship MS Rotterdam was also bought by Fred. Olsen. That ship was named Borealis.

It looks like MS Bolette will also be opening the cruise season in 2022.

>> If you already want to take a look at which ships will visit Antwerp, you can do that here: Cruises 2022_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 22 oktober 2021

Het Steen opent de deuren als nieuw toeristisch Centrum van Antwerpen / Het Steen opens its doors as Antwerp’s new tourism center

NL: Na een grondige restauratie opent Het Steen de poorten voor het grote publiek op vrijdag 22 oktober 2021. Als toeristisch onthaalcentrum is het de ideale startplaats om Antwerpen te ontdekken. Het oudste bewaarde gebouw van Antwerpen herbergt een bezoekerscentrum, een nieuwe cruiseterminal, panoramisch dakterras en het belevingsparcours The Antwerp Story.

EN: After a thorough restoration, Het Steen opens its doors to the general public on Friday 22 October 2021. As a tourist reception centre, it is the ideal starting point for discovering Antwerp. The oldest preserved building in Antwerp houses a visitor centre, a new cruise terminal, panoramic roof terrace and the experience trail The Antwerp Story.


NL: Het Steen kende de voorbije 800 jaar veel functies: van burcht tot gevangenis en van tehuis tot museum. Koen Kennis, schepen voor toerisme: “Sinds 2008 bleef het gesloten voor het brede publiek, waardoor een hele generatie Antwerpenaren opgroeide zonder het oudste gebouw van de stad ooit te hebben betreden. Ik heb dat altijd erg jammer gevonden. Met deze restauratie krijgen de Sinjoren ‘hun’ Steen nu terug, en bovendien zwaaien de poorten ook open voor bezoekers aan de stad. Het Steen maakte immers zoveel mee dat het de perfecte plek is om het verhaal van de stad te vertellen.”

EN: Het Steen has had many functions over the past 800 years: from fortress to prison and from home to museum. Koen Kennis, alderman for tourism: "Since 2008, it has remained closed to the general public, causing a whole generation of Antwerp citizens to grow up without ever having entered the city's oldest building. I have always found that a great pity. With this restoration, the ‘Sinjoren’ will now get 'their' Steen back, and moreover, the gates will swing open for visitors to the city. After all, the Steen has been through so much that it is the perfect place to tell the city's story."Het toeristisch centrum / All things tourism

NL: In het vernieuwde Steen is alles wat met toerisme in Antwerpen te maken heeft gecentraliseerd. Zo verhuisde de toeristische dienst en de stadswinkel van de Grote Markt naar het middeleeuwse fort. Er werd ook een belevingsparcours gecreëerd met de naam The Antwerp Story. Tijdens dit interactieve parcours kom je in een notendop te weten wat Antwerpen zo speciaal maakt. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de laatste technologieën om zowel de geschiedenis als het heden tot leven te laten komen.

EN: In the renovated Steen, everything to do with tourism in Antwerp is centralised. The tourist information centre and the city shop have moved from the Grote Markt to the medieval fortress. An experience trail called The Antwerp Story has also been created. During this interactive route you will find out in a nutshell what makes Antwerp so special. The latest technologies are used to bring both history and the present to life.


Cruise Terminal

NL: Onderaan in het gebouw, op het niveau van de kaai, werd er een nieuwe cruiseterminal gecreëerd. De passagiers zullen ontvangen worden in een ruime hal waar plaats is voor 400 personen. Er werd ook een aparte ruimte voorzien om de security-check te doen. Het geheel zal uiteindelijk naadloos aansluiten op het nieuwe cruiseponton. Momenteel wordt er nog de laatste hand gelegd aan de kaaien tussen de cruiseterminal en het ponton.

EN: In the lower half of the building, on the level of the quay, a new cruise terminal was created. Passengers will be welcomed in a spacious hall with room for 400 people. There is also a separate area for the security check. The whole space will eventually connect seamlessly to the new cruise pontoon. Currently, the finishing touches are being added to the quay between the cruise terminal and the pontoon.


Uitkijktoren / Observation tower

NL: De nieuwe aanbouw van Het Steen bevat ook een gloednieuwe uitkijktoren. De toren zal, op slechts enkele dagen na, het volledige jaar door gratis te bezoeken zijn tussen 10:00 en 22:00u. Vanop het hoogste punt krijg je een prachtig uitzicht over de Schelde. Ook wanneer er een cruiseschip aangemeerd ligt aan het cruiseponton zal dat vanop de toren heel goed te zien zijn. Naast de toren bevindt zich ook nog een dakterras dat vrij toegankelijk is.

EN: The new extension to Het Steen also includes a brand new observation tower. Apart from a few single days, the tower can be visited free of charge throughout the year between 10:00 and 22:00. From the highest point, you will have a magnificent view over the river Scheldt. When a cruise ship is moored at the cruise pontoon, this will be clearly visible from the tower. Next to the tower is a roof terrace that is freely accessible.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 14 september 2021

Hospital Ship MV Global Mercy arrives in Antwerpen

NL: De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, is op zondag 12 september aangekomen in Antwerpen. Een evenement dat honderden belangstellende toeschouwers naar de kaaien lokte. Het nieuwe schip van Mercy Ships zal in de haven van Antwerpen gedurende een half jaar worden afgewerkt. Daarna vertrekt het voor een jarenlange reis langs arme landen om er mensen gratis gezondheidszorg aan te bieden.

EN: De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, is op zondag 12 september aangekomen in Antwerpen. Een evenement dat honderden belangstellende toeschouwers naar de kaaien lokte. Het nieuwe schip van Mercy Ships zal in de haven van Antwerpen gedurende een half jaar worden afgewerkt. Daarna vertrekt het voor een jarenlange reis langs arme landen om er mensen gratis gezondheidszorg aan te bieden.


Grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld / World's largest private hospital ship

NL: Voor de strakke timing te respecteren ging de kapitein nog even op de rem staan: zondag stipt om 13.30u nam de Global Mercy feilloos de laatste Scheldebocht richting het oude stadscentrum van Antwerpen. Talloze kijklustigen vergaapten zich langs de kaaien aan het 174 meter lange schip, begeleid door een paar slepers van het Havenbedrijf, die voor een feestelijk watergordijn zorgden.

Het nieuwe ziekenhuisschip zal ongeveer een half jaar lang blijven liggen aan het operationele hoofdkwartier (NOC, kaai 602) van het Havenbedrijf, waar het helemaal wordt afgewerkt.

Als alles goed gaat, moet het schip in februari klaar zijn voor vertrek. Tegen die tijd moet het uitgerust zijn met 199 bedden, 6 operatiezalen, een labo, scanners, maar ook een groot auditorium voor opleidingen aan lokale hulpverleners.

De Global Mercy is met zijn 172 meter nog een heel stuk groter dan de 152 meter lange Africa Mercy, die zijn titel van grootste particuliere ziekenhuisschip hiermee moet afstaan.

EN: To respect the tight timing, the captain applied the brakes: at exactly 13.30 hrs on Sunday, the Global Mercy made the last turn on the river Scheldt towards the old city centre of Antwerp. Numerous spectators gazed at the 174-metre-long ship along the quays, accompanied by a couple of tugboats from the Port Authority, which created a festive water curtain.

The new hospital ship will be moored at the operational headquarters (NOC, quay 602) of the Port Company for about six months, where it will be completely finished.

If all goes well, the ship should be ready for departure in February. By then, it should be equipped with 199 beds, 6 operating theatres, a lab, scanners, but also a large auditorium for training local aid workers.

With its 172 metres, the Global Mercy is still a lot larger than the 152-metre Africa Mercy, which will relinquish its title as the largest private hospital ship.


Antwerpen-Dakar

NL: De eerste reisbestemming van de Global Mercy wordt de Senegalese hoofdstad Dakar. De lokale bevolking zal er terechtkunnen voor allerhande medische hulp, zoals het verwijderen van tumoren, tandzorg, enzovoort.

“Onderwijs en gezondheidszorg zijn hier in het Westen de normaalste zaak van de wereld, maar 5 miljard mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg”, zegt Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships België. “Een groot deel daarvan moeten we situeren in Sub-Saharisch Afrika, op slechts een paar uur vliegen hiervandaan. We zien daar veel wanhoop. Maar Mercy Ships heeft intussen al 2,5 miljoen mensen kunnen helpen.”

Volgens Van Dijk zou het schip aanvankelijk in de Filipijnen worden afgewerkt, maar corona strooide roet in het eten. Mercy Ships Belgium ging te rade bij zijn trouwe partner Port of Antwerp of de afwerking niet hier zou kunnen gebeuren. “We hebben geen seconde getwijfeld”, zegt Rob Smeets, COO van het Havenbedrijf Antwerpen.

“Een ploeg van meer dan twintig mensen heeft een jaar keihard gewerkt om hier de nodige voorbereidingen te treffen. We hebben zelfs een miniterminal gebouwd. We zijn dan ook trots dat de Global Mercy naar hier komt voor zijn afwerking.”

EN: The first travel destination of the Global Mercy will be Senegal's capital Dakar. The local population will be able to go there for all kinds of medical assistance, such as tumor removal, dental care, etc.

"Education and healthcare are the most normal things in the world here in the West, but 5 billion people have no access to healthcare," says Bert van Dijk, President of Mercy Ships Belgium. "A large part of that is in Sub-Saharan Africa, just a few hours' flight away. We see a lot of despair there. But Mercy Ships has already been able to help 2.5 million people."

According to Van Dijk, the ship was initially supposed to be finished in the Philippines, but corona threw a spanner in the works. Mercy Ships Belgium consulted its loyal partner Port of Antwerp to see if the finishing touches could be made here. "We did not hesitate for a second," says Rob Smeets, COO of the Port of Antwerp.

"A team of more than twenty people have worked extremely hard for a year to make the necessary preparations. We have even built a mini terminal. So we are proud that the Global Mercy is coming here for its finishing touches."

Antwerpse sponsoring / Antwerp sponsorship

NL: Op het aankomstfeest zondag waren zo’n vijftig lokale bedrijven uitgenodigd. Onder de aanwezigen spraken we met Yves en Greg Aertssen, van de Stabroekse aannemersgroep Aertssen.

“We schenken nu al sinds geruime tijd het budget voor het nieuwjaarscadeau van ons personeel aan Mercy Ships. Deze organisatie schrijft een mooi verhaal dat enthousiasme opwekt. Het leeft ook in de Antwerpse gemeenschap”, zegt Greg. “Iedereen gelooft erin”, vult Yves aan. “We vinden het extra interessant, omdat Mercy Ships in Afrika actief is, en wij ook in die richting kijken voor onze activiteiten.”

EN: Some fifty local companies were invited to the arrival party on Sunday. Among those present, we spoke with Yves and Greg Aertssen, of the Aertssen contractor group from Stabroek.

"For some time now, we have been donating the budget for our staff's New Year's gift to Mercy Ships. This organisation writes a beautiful story that generates enthusiasm. It also lives in the Antwerp community", says Greg. "Everyone believes in it", Yves adds. "We find it extra interesting, because Mercy Ships is active in Africa, and we are also looking in that direction for our activities."

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 6 september 2021

Hospitaalschip MV Global Mercy van Mercy Ships komt naar Antwerpen / Hospital Ship MV Global Mercy of Mercy Ships will visit Antwerp

NL: Het splinterieuwe hospitaalschip Global Mercy van Mercy Ships komt naar de Scheldekaaien! Op zondag 12/09 zal het schip een welkomsttraject varen door de haven tot aan de Scheldekaaien (zie de kaart hieronder). Het schip zal rond 12.00u passeren aan het eerste uitkijkpunt bij de Zandvlietsluis en rond 13.30u langs de laatste drie punten op de kaart varen. MV Global Mercy zal niet aanmeren aan de Scheldekaaien en vaart aansluitend door naar Kaai 602 in de haven.

EN: Mercy Ships' hospital ship Global Mercy is coming to the Scheldt quays! On Sunday 12/09 the ship will sail a welcome route through the port to the Scheldt quays (see the map below). The ship will pass the first viewpoint at the Zandvlietlock around 12.00 pm and will pass the last three points on the map around 1.30 pm. MV Global Mercy will not dock at the Scheldt quays and will continue to Quay 602 in the port.

©Mercy Ships

NL: Port of Antwerp maakte de komst van de Global Mercy naar Antwerpen mogelijk door een gratis ligplaats en ondersteuning aan te bieden. Vrijwilligers uit binnen- en buitenland zullen daar de Global Mercy inrichten en afwerken tot het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Het gaat onder meer over de inrichting, de installatie van medische apparatuur en IT-systemen maar ook de bevoorrading van het schip voor haar eerste missie. “Dit unieke project is een voorlopig hoogtepunt in de samenwerking tussen Port of Antwerp en Mercy Ships. Met onze steun staan we als Havenbedrijf niet alleen, het maatschappelijk engagement in de havengemeenschap is zeer groot. Tientallen bedrijven in onze haven steunen Mercy Ships al structureel en zullen dit ook doen bij de inrichting van de Global Mercy. Mercy Ships en het prachtige werk dat ze verrichten liggen na aan het hart van de haven van Antwerpen”, zegt havenschepen Annick De Ridder.

EN: Port of Antwerp made the arrival of the Global Mercy in Antwerp possible by offering a free berth and support. Volunteers from Belgium and abroad will furnish and finish off the Global Mercy into the largest private hospital ship in the world. This includes the furnishing, installation of medical equipment and IT systems as well as supplying the ship for her first mission. "This unique project is a temporary highlight in the collaboration between Port of Antwerp and Mercy Ships. As a Port Authority we are not alone in our support, the social commitment in the port community is very high. Dozens of companies in our port already support Mercy Ships on a structural basis and will do so again when the Global Mercy is set up. Mercy Ships and the wonderful work they do are right at the heart of the port of Antwerp," says port alderman Annick De Ridder.

donderdag 19 augustus 2021

MS Europa in Antwerpen - 1ste Aanloop aan Cruiseponton / 1st Cruise Call at Cruise Pontoon

NL: Het luxecruiseschip MS Europa van de Duitse rederij Hapag-Lloyd Cruises bracht op dinsdag 17 augustus 2021 opnieuw een bezoek aan Antwerpen. Het was het eerste zeecruiseschip dat na de corona-pauze in de Scheldestad aanmeerde, maar ook het eerste zeecruiseschip dat aanmeerde aan het nieuwe cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The luxury cruise ship MS Europa of the German cruise line Hapag-Lloyd Cruises paid another visit to Antwerp on Tuesday, 17 August 2021. It was the first sea cruise ship to dock in the city of Antwerp after the corona break, but also the first sea cruise ship to dock at the new cruise pontoon at the Noorderterras.


NL:
Na anderhalf jaar mocht Antwerpen op 17 augustus opnieuw een zeecruiseschip ontvangen. Het 5+ sterrenschip MS Europa van Hapag-Lloyd Cruises had de eer om als eerste schip terug te komen naar de stad. Sinds midden juli is hun voltallige vloot opnieuw in de vaart. MS Europa was daarbij het laatste schip dat opnieuw in zee stak.

EN: NL: On August 17th, after one and a half years, Antwerp was able to welcome another sea cruise ship. The 5+ star ship MS Europa of Hapag-Lloyd Cruises had the honour to be the first ship to return to the city. Since mid-July, their entire fleet has been back in service. MS Europa was the last ship to take to the sea again.

Cruiseponton / Cruise Pontoon

NL: Wat de cruiseaanloop nog uniek maakt, is dat MS Europa als eerste zeecruiseschip gebruik gemaakt heeft van het nieuwe cruiseponton aan het Noorderterras. Voorheen meerden er enkel kleinere schepen aan zoals het Tall Ship Dar Młodzieży en het schoolschip Horyzont II in het voorjaar.

Op het nieuwe cruiseponton wordt geen gebruik meer gemaakt van een mobiele gangway of loopbrug zoals dat aan het Zuiderterras het geval was. Omdat het volledige ponton meebeweegt met de getijden is er geen vraag meer naar een gangway die zichzelf daaraan aanpast. Vanaf nu gebruiken de schepen hun eigen gangway die ze standaard allemaal aan boord hebben.

Ondanks de werken aan de kaaien en Het Steen werd er door Hapag-Lloyd Cruises voor gekozen om aan te meren aan het cruiseponton. Momenteel kunnen de cruiseschepen nog steeds aanmeren aan het Zuiderterras mochten ze dat willen. Vanaf midden oktober, wanneer Het Steen zal openen als het toeristische onthaal van Antwerpen, zullen de cruiseschepen standaard aanmeren aan het cruiseponton aan het Noorderterras.


EN: What makes the cruise call even more unique is that MS Europa was the first sea cruise ship to use the new cruise pontoon at the Noorderterras. Previously, only smaller ships moored there, such as the Tall Ship Dar Młodzieży and the school ship Horyzont II in the spring.

On the new cruise pontoon, no mobile gangway is used as was the case on the Zuiderterras. Because the entire pontoon moves with the tides, there is no longer any demand for a gangway that adjusts itself accordingly. From now on, the ships will use their own gangway, which they all have on board as standard.

Despite the works on the quays and the fortress Het Steen, Hapag-Lloyd Cruises opted to dock at the cruise pontoon. At the moment, the cruise ships can still dock at the Zuiderterras if they wish. As from mid-October, when Het Steen will open as the tourist reception of Antwerp, the cruise ships will automatically dock at the cruise pontoon at the Noorderterras.

Drenkeling op Zee / Man overboard at Sea

NL: De cruiseaanloop werd spijtig genoeg overschaduwd door een spijtig voorval. In de vroege namiddag op 16 augustus werd er een reddingsactie opgestart omdat er op MS Europa een man overboord geslagen was. Het schip was op dat moment onderweg van de Duitse stad Hamburg richting Antwerpen en bevond zich niet ver van het Nederlandse Waddeneiland Texel.

Het bleek te gaan om man van in de 80 die om een nog onbekende reden van één van de bovendekken van het schip in het water was gevallen. Er werd meteen een grote zoekactie opgestart met vijf reddingboten, twee helikopters, een vliegtuig, een schip van de Kustwacht en nog enkele andere schepen die in de buurt waren. Door de hoge golven van 5 tot 6 meter was het echter zeer moeilijk om te zoeken. Na een aantal uur werd de zoekactie stopgezet omdat de overlevingskans van de man volgens de Kustwacht nihil geworden was.

EN: The cruise call was overshadowed by an unfortunate incident. In the early afternoon of August 16th, a rescue operation was launched because a man had fallen overboard on MS Europa. At that moment, the ship was en route from the German city of Hamburg to Antwerp and was not far from the Dutch Wadden Island of Texel.

It turned out to be an 80 year old man who had fallen into the water from one of the upper decks of the ship for an unknown reason. A major search operation was immediately launched with five lifeboats, two helicopters, an aeroplane, a Coastguard vessel and several other vessels in the vicinity. However, the high waves of 5 to 6 metres made the search very difficult. After several hours, the search was stopped because the chances of survival of the man had become zero according to the Coast Guard.

Volgende Cruiseaanloop? / Next Cruise Call?

NL: Momenteel staan er nog steeds een aantal cruiseaanlopen in Antwerpen gepland voor 2021. Het zal enkel nog afwachten worden of ze ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden, want de cruiserederijen moet nog regelmatig hun vaarschema volledig omgooien door de constant veranderende regels omtrent corona.

Als alles goed gaat zal MS Amera van Phoenix Reisen op 23 september een bezoek brengen aan Antwerpen. Voor de laatste info over de cruiseaanlopen vragen we u om onze website in het oog te houden.

->> Klik hier voor meer foto's van MS Europa in Antwerpen

->> Klik hier voor de lijst met Cruiseaanlopen voor 2021


EN:
At the moment, there are still a number of planned cruise calls for 2021. We will just have to wait and see if they will actually take place, as cruise companies still have to completely rearrange their sailing schedule regularly due to the constantly changing rules regarding corona.

If all goes well, MS Amera of Phoenix Reisen will visit Antwerp on 23 September. For the latest information about the cruise calls, we ask you to keep an eye on our website.

->> Click here for more photos of MS Europa in Antwerp

->> Click here for the list of Cruise Calls for 2021


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 21 mei 2021

MS Seaventure’s nieuwe livrei / MS Seaventure’s new livery

NL: MS Seaventure, het nieuwste cruiseschip van de Zwitserse rederij Scylla Ocean, straalt in haar nieuwe kleuren. Tijdens een droogdokperiode bij EDR Antwerp Shipyard werd het schip beschilderd in de huisstijl van de Duitse rederij VIVA Cruises die het schip chartert.

EN: MS Seaventure, the newest cruise ship of the Swiss cruise line Scylla Ocean, shines in her new colours. During a dry-docking period at EDR Antwerp Shipyard, the ship was painted in the house style of the German shipping company VIVA Cruises, which charters the ship.


NL: Het expeditiecruiseschip MS SEAVENTURE lag van 26 april tot en met 5 mei in het droogdok bij EDR Antwerp Shipyard. Daar kreeg het schip zowel boven als onder de waterlijn een groot onderhoud en kreeg het ook een nieuwe laag verf.

Na 10 dagen in het droogdok kreeg MS SEAVENTURE terug water onder haar kiel. Terwijl de romp van het schip voorheen bijna volledig wit was is de onderkant van de romp nu lichtblauw geschilderd in de huiskleuren van de Duitse rederij VIVA Cruises, waarvoor het schip binnenkort in zee zal steken. In het droogdok verscheen ook de naam ‘SEAVENTURE’ in reliëf op de boeg.

EN: The expedition cruise ship MS SEAVENTURE was in dry dock at EDR Antwerp Shipyard from 26 April to 5 May. There the ship received major maintenance above and below the waterline and was also given a new layer of paint.

After 10 days in dry-dock, MS SEAVENTURE got water under her keel again. While the hull of the ship was almost completely white before, the bottom of the hull is now painted light blue in the house colours of the German cruise line VIVA Cruises, for which the ship will soon start cruising. In the dry dock, the name 'SEAVENTURE' also appeared in relief on the bow.  


NL: Het schip ligt nu terug in het water aan de kaai in één van de dokken van EDR Antwerp Shipyard. Hier wordt nog de laatste hand gelegd aan MS SEAVENTURE om haar klaar te stomen voor haar eerste gasten. De eerste reis, of maiden voyage, staat gepland om op 18 juni 2021 te vertrekken vanuit Bremerhaven in Duitsland. De 16-daagse cruise zal de passagiers doorheen heel Noorwegen en Spitsbergen voeren.

>> Meer foto’s van het schip in het droogdok vind je hier: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> Meer informatie over MS SEAVENTURE en VIVA Cruises vind je via de link: VIVA Cruises


EN: The ship is now back in the water at the quay in one of the docks of EDR Antwerp Shipyard. Here the finishing touches are being put on MS SEAVENTURE to get her ready for her first guests. The maiden voyage is scheduled to depart from Bremerhaven in Germany on June 18, 2021. The 16-day cruise will take passengers all throughout Norway and Spitsbergen.

>> More pictures of the vessel in dry dock can be found here: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> More information on MS SEAVENTURE and VIVA Cruises can be found via the link: VIVA Cruises


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 30 april 2021

MS SEAVENTURE in Droogdok / Dry Dock

NL: MS SEAVENTURE, het nieuwste cruiseschip van de Duitse rederij VIVA Cruises, ging op maandag 26 april in het droogdok voor onderhoud en schilderwerken. Binnen 10 à 12 dagen zal het schip stralen in de huiskleuren van VIVA Cruises.

EN: MS SEAVENTURE, the newest cruise ship of the German shipping company VIVA Cruises. went into dry dock on Monday 26 April for maintenance and painting work. Within 10 to 12 days, the ship will shine in the house colours of VIVA Cruises.

NL: Het expeditiecruiseschip MS SEAVENTURE ligt, zoals we hier eerder berichtte, sinds 16 januari 2021 aangemeerd bij de scheepswerf EDR Antwerp Ship Repair. Daar werden de voorbije maanden, onder toezicht van de Zwitserse cruise rederij Scylla Ocean, talrijke vernieuwingen doorgevoerd binnenin het schip. Zo kregen verschillende delen van het schip ondertussen een nieuwe bekleding.

EN: As we reported here earlier, the expedition cruise ship MS SEAVENTURE has been docked at EDR Antwerp Ship Repair since 16 January 2021. In the past few months, under the supervision of the Swiss cruise line Scylla Ocean, numerous renovations have been carried out inside the ship. For example, various parts of the ship have been refurbished.NL: Op maandag 26 april gingen de werken aan het schip de tweede fase in. MS SEAVENTURE werd verplaatst naar één van de droogdokken op het werfterrein en het schip werd meteen uit het water gehaald. Nu het schip volledig droog staat kan er begonnen worden aan het onderhoud van de romp en de propellers. Na het algemene onderhoud zal alles onder de waterlijn een nieuwe verflaag krijgen.

Ook boven de waterlijn zijn er aan de buitenkant van het schip nog aanpassingen gepland. MS SEAVENTURE is momenteel gehuld in witte doeken om tijdens het spuiten van de verf geen overspray te hebben. Binnen enkele dagen zal men namelijk beginnen met de romp te beschilderen in de huisstijl van VIVA Cruises, zijnde een blauwe romp met een witte bovenbouw. De schouw zal ook beschilderd worden in twee tinten blauw met een golfpatroon.

>> Meer foto’s van het schip in het droogdok vind je hier: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> Meer informatie over MS SEAVENTURE en VIVA Cruises vind je via de link: VIVA Cruises


EN: On Monday 26 April, the works on the ship entered the second phase. MS SEAVENTURE was moved to one of the dry docks at the shipyard and the ship was immediately taken out of the water. Now that the ship is laying completely dry, maintenance of the hull and propellers can begin. After the general maintenance, everything below the waterline will get a new layer of paint.

Above the waterline, adjustments to the outside of the ship are also planned. MS SEAVENTURE is currently covered in white tarps to avoid overspray during the painting process. In a few days, they will start painting the hull in the house style of VIVA Cruises, being a blue hull and white upperstructure. The funnel will also be painted in two shades of blue with a wave pattern.

>> More pictures of the vessel in dry dock can be found here: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> More information on MS SEAVENTURE and VIVA Cruises can be found via the link: VIVA Cruises


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!