woensdag 13 december 2023

MS Ambition sluit Cruiseseizoen 2023 af / MS Ambition closes Cruise Season 2023

NL: MS Ambition van de Engelse rederij Ambassador Cruise Line sloot op 12 & 13 december het cruiseseizoen van 2023 af met een onverwachte extra aanloop. In totaal vonden er dit jaar 23 zeecruiseaanlopen plaats, goed voor rond 16.000 passagiers.

EN: MS Ambition of the UK cruise line Ambassador Cruise Line closed the 2023 cruise season on 12 & 13 December with an unexpected extra call. A total of 23 sea cruise calls took place this year, accounting for around 16.000 passengers.


NL: MS Ambition is de nieuwste aanwinst van de nieuwe Engelse rederij Ambassador Cruise Line. De rederij is de herrijzenis van Cruise & Maritime Voyages, die door de Coronacrisis failliet ging. MS Ambition kwam in 2022 bij hun vloot en was voor de eerste keer in Antwerpen te zien op 19 oktober 2023.

Met in totaal 23 zeecruiseaanlopen en rond 16.000 passagiers was 2023 een mooi cruisejaar. Het lijkt erop dat de cruise-industrie zich na enkele moeilijke jaren terug gestabiliseerd heeft. Er kwamen 17 verschillende schepen naar de Scheldestad van 16 verschillende rederijen en in totaal werden er 36 ligdagen geregistreerd.

EN: MS Ambition is the latest addition to new UK cruise line Ambassador Cruise Line. The cruise line is the resurrection of Cruise & Maritime Voyages, which went bankrupt due to the Corona crisis. MS Ambition joined their fleet in 2022 and was first seen in Antwerp on 19 October 2023.

With a total of 23 sea cruise calls and around 16.000 passengers, 2023 was a good cruise season. It seems the cruise industry has stabilised again after a few difficult years. 17 different ships from 16 different cruise lines came to the city, accounting for a total of 36 berth days.


Na 24 Jaar Opnieuw in Antwerpen / After 24 Years Back in Antwerp

NL: Met haar paarse livrei is het schip een opvallende gast in de stad. Door de jaren heen heeft het schip al met 5 verschillende huisstijlen rondgevaren. In 1999 kwam het schip in de vaart voor Festival Cruises als MS Mistral. Nog voor haar allereerst reis, of Maiden Voyage, was het schip eind juni 1999 voor enkele dagen te gast in Antwerpen. Het eerste nieuwbouwschip van de rederij werd in de Scheldestad voorgesteld aan de pers en de reisagenten. Op 17 juli startte MS Mistral haar 7-daagse Maiden Voyage vanuit Genua.

Na het faillissement van Festival Cruises in 2004 werd het schip gekocht door de Spaanse rederij Ibero Cruceros als MS Grand Mistral. Als onderdeel van de Carnival Cooperation werd in 2014 besloten dat Ibero Cruceros volledig zou samengaan met Costa Cruises. Hierdoor werd het schip omgedoopt tot Costa neoRiviera. Na enkele jaren bij Costa werd het schip doorgegeven aan hun dochterrederij AIDA Cruises als MS AIDAmira waarvoor het cruises naar Afrika voer.

In april 2022 werd het schip gekocht door Ambassador Cruise Line. Vanaf september 2022 werd het schip voor 6 maanden gecharterd door de Schotse Regering om te dienen als tijdelijke onderkomst voor Oekraïense vluchtelingen in Glasgow. Op 11 mei 2023 werd het schip uiteindelijk gedoopt in Newcastle. Op 19 oktober 2023 kwam het schip na 24 jaar terug naar Antwerpen, dit keer voor de eerste keer als MS Ambition.

Oorspronkelijk zou MS Ambition het cruiseseizoen van 2023 afsluiten met haar aanloop op 9 en 10 december. Op het laatste moment werd echter beslist om het schip op 12 en 13 december opnieuw naar de Scheldestad te sturen. Bij het tweede schip van de rederij, MS Ambience, werd tijdens een gepland werfbezoek in Bremerhaven schade ontdekt aan een schroefas waardoor het schip tot begin januari in het droogdok moet blijven. Om de gedupeerde passagiers tegemoet te komen werden de cruises van MS Ambition aangepast. Er werd beslist om Hamburg in de volgende cruise te vervangen door Antwerpen. Hierdoor heeft MS Ambition maar liefst 3 keer achterelkaar heen en weer gevaren tussen Antwerpen en Tilbury in Engeland.

MS Mistral in Antwerpen - ©Ludo Janssens

EN: With her purple livery, the ship is a striking guest in thr city. Over the years, the ship has sailed around with 5 different house styles. In 1999, the ship entered service for Festival Cruises as MS Mistral. Even before her Maiden Voyage the ship visited Antwerp for a few days at the end of June 1999. The cruise line’s first new-build ship was presented to the press and travel agents at the Scheldt Quays. On 17 July, MS Mistral started her 7-day Maiden Voyage from Genua.

Following the bankruptcy of Festival Cruises in 2004, the ship was bought by Spanish cruise line Ibero Cruceros as MS Grand Mistral. As part of the Carnival Cooperation, it was decided in 2014 that Ibero Cruceros would fully merge with Costa Cruises. As a result, the ship was renamed Costa neoRiviera. After several years with Costa, the ship was passed on to their subsidiary AIDA Cruises as MS AIDAmira for which it sailed cruises to Africa.

In April 2022, the ship was bought by Ambassador Cruise Line. From September 2022, the ship was chartered for six months by the Scottish Government to serve as a temporary shelter for Ukrainian refugees in Glasgow. On 11 May 2023, the ship was finally christened in Newcastle. On 19 October 2023, the ship returned to Antwerp after 24 years, this time for the first time as MS Ambition.

Originally, MS Ambition was supposed to close the 2023 cruise season with her call on 9 and 10 December. However, a last-minute decision was made to send the ship to Antwerp again on 12 and 13 December. On the cruise line’s second ship, MS Ambience, damage to a propeller shaft was discovered during a planned visit at the shipyard in Bremerhaven, requiring the ship to remain in dry dock until early January. To accommodate affected passengers, MS Ambition's cruises were adjusted. It was decided to replace Hamburg with Antwerp in the next cruise. As a result, MS Ambition sailed back and forth between Antwerp and Tilbury in England as many as three times in a row.

Mistral in Antwerpen - ©Stadsarchief Antwerpen FOTO#29857


Vooruitblik naar 2024 / Looking Ahead to 2024

NL: Ook in 2024 staat MS Ambition verschillende keren gepland voor een bezoek aan Antwerpen. Momenteel staan er in totaal 24 zeecruiseaanlopen gepland en zullen 5 cruiseschepen voor de eerste keer naar Antwerpen komen. Drie daarvan zijn schepen van dezelfde luxerederij: Regent Seven Seas. Het cruiseseizoen voor 2024 zal op 19 april geopend worden door Seabourn Ovation van de luxerederij Seabourn. Alle informatie is zoals altijd wel onder voorbehoud van wijzigingen.

>> Klik hier voor de volledige lijst met cruiseaanlopen: Cruises 2024

EN: MS Ambition is also scheduled to visit Antwerp several times in 2024. A total of 24 sea cruise calls are currently scheduled and five cruise ships will come to Antwerp for the first time. Three of these are ships from the same luxury company: Regent Seven Seas. The 2024 cruise season will be opened on 19 April by Seabourn Ovation of the luxury cruise line Seabourn. As always, all information is subject to change.

>> Click here for the full list of cruise arrivals: Cruises 2024_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 19 september 2023

Noorderterras – Restauratie / Restauration

NL: Het Noorderterras en de bijbehorende geklasseerde hangars aan de cruiseterminal worden de komende jaren gerestaureerd. Hierdoor zal het wandelterras tot het voorjaar van 2025 afgesloten worden. Naast de restauratie zal het terras ook vergroend worden met plantenbakken met wilde grassen en struiken.

EN: The walking terrace ‘Noorderterras’ and associated listed hangars at the cruise terminal will be restored over the next few years. As a result, the walkway terrace will be closed until the spring of 2025. In addition to the restoration, the terrace will also be made greener with planters of wild grasses and shrubs.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

NL: Het Noorderterras en de aangrenzende hangars ter hoogte van de cruiseterminal zijn in behoorlijk slechte staat. Enkele jaren geleden werden er om veiligheidsredenen al noodherstellingen uitgevoerd aan de daken. Nu start de grondige renovatie en vooral restauratie van de geklasseerde hangars.

In totaal wordt 9 miljoen euro uitgetrokken om het wandelterras, de hangars en de omgeving in ere te herstellen. De originele façades van de hangars aan de kant van de Jordaenskaai worden volledig gerestaureerd en de ontbrekende elementen worden nagemaakt in de originele vorm. De oorspronkelijk kleur, zijnde een midden-grijstint, zal terug zichtbaar gemaakt worden. De lichtstraten in de daken zullen ook verder opengemaakt worden zodat het licht de kaaivlakte beter bereikt. Er wordt ook akoestische isolatie voorzien om het galmen onder de hangars tegen te gaan. Op kaainiveau zullen de restanten van de oude burchtmuur zichtbaar gemaakt worden tot op een diepte van 2,5 meter. Er zullen ook kleinere exporuimtes en paviljoenen voor de jeugd voorzien worden.

EN: The Noorderterras and adjacent hangars near the cruise terminal are in pretty bad shape. Several years ago, emergency repairs were already made to the roofs for safety reasons. Now the thorough renovation and especially restoration of the listed hangars is starting.

A total of 9 million euros will be allocated to restore the terrace, the hangars and the surrounding area. The original facades of the hangars on the side of the Jordaenskaai will be fully restored and the missing elements recreated in their original form. The original color, being a mid-gray tone, will be made visible again. The skylights in the roofs will also be opened up further so that the light reaches the quayside better. Acoustic insulation will be provided to prevent reverberation under the hangars. At quay level, the remains of the old castle wall will be made visible to a depth of 2.5 meters. Smaller exhibition spaces and pavilions for youth will also be provided.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

‘Kaailine’

NL: Het terras zelf wordt ook grondig onderhanden genomen. De staalplaat wordt tot op het ruwe staal blootgelegd waarna ze bewerkt wordt en er een nieuwe antislip laag op wordt aangebracht. De balustrades worden ook vervangen en krijgen bovenaan een houten leunrand. De grootste verandering wordt de inrichting van het terras zelf. Er zullen namelijk grote plantvakken met siergrassen, vaste planten en heesters komen. De plantensoorten die hiervoor gebruikt zullen worden, werden speciaal voor het zilte klimaat aan de Schelde gekozen. Er wordt ook wateropvang voorzien van de afdaken, zodat dat regenwater gebruikt kan worden voor de planten op het terras.

Om het extra gewicht van de planten te kunnen dragen wordt het wandelterras langs onder extra verstevigd. Naast de planten zullen er ook extra trappen voorzien worden die de verbinding met de kaaivlakte maken. Het project kreeg de naam ‘Kaailine’, wat geïnspireerd is op de ‘Highline’ in New York. Daar werd een oude verhoogde spoorwegbedding omgevormd tot een park.

EN: The terrace itself is also being thoroughly reworked. The steel sheet will be exposed down to the raw steel after which it will be treated and a new anti-slip coating applied. The railings will also be replaced and get a wooden handrail at the top. The biggest change will be the layout of the terrace itself. There will be large planting beds with ornamental grasses, perennials and shrubs. The plant species that will be used for this were specially chosen for the salty climate at the river Scheldt. Water collection will also be provided from the canopies so that that rainwater can be used for the plants on the terrace.

To support the extra weight of the plants, the walking terrace will be reinforced along the bottom. In addition to the plants, additional steps will be provided to connect to the quay terrace. The project was named "Kaailine," which was inspired by the "Highline" in New York. There, an old elevated railroad bed was transformed into a park.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

Timing

NL: Het Noorderterras werd op maandag 18 september afgesloten voor de start van de werken. De restauratie van de hangars en het wandelterras zullen duren tot het voorjaar van 2025. Tot die tijd zal enkel het voorste deel van het terras aan de kant van Het Steen, met de stenen balustrade, toegankelijk zijn voor het publiek. Na de restauratie starten aansluitend de werken aan de kaaivlakte tussen het Steenplein en het Noorderterras. Het volledige project staat gepland om opgeleverd te worden in het voorjaar van 2027. Wie foto’s komt nemen van de cruiseschepen zal zich dus de komende jaren wat moeten behelpen.

EN: The North Terrace was closed on Monday, September 18, for the start of works. The restoration of the hangars and the walking terrace will last until spring 2025. Until then, only the front part of the terrace on the side of Het Steen, with the stone balustrade, will be accessible to the public. After the restoration, works on the quay area between the Steenplein and the Noorderterras will start next. The entire project is scheduled to be completed in the spring of 2027. So those who come to take pictures of the cruise ships will have to search for new photo angles in the coming years.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

AIDAaura in Antwerpen – Allerlaatste Cruise / Final Cruise

NL: MS AIDAaura van de Duitse rederij AIDA Cruises lag op 18 en 19 september 2023 voor de laatste keer in Antwerpen. Het schip bezoekt de stad tijdens haar allerlaatste cruise. Vanuit Antwerpen zet het schip koers op Bremerhaven waar de laatste passagiers zullen ontschepen.

EN: MS AIDAaura of the German cruise line AIDA Cruises visited Antwerp for the last time on September 18 and 19, 2023. The ship will visit the city on her very last cruise. From Antwerp, the ship sets sail for Bremerhaven where the last passengers will disembark.


NL: MS AIDAaura meerde op maandagmorgen (18/09) rond 09:30u aan aan het cruiseponton voor het Noorderterras na een zwaaimanoeuvre voor het Zuiderterras. Het was de vierde keer dat het kleurrijke cruiseschip te zien was in Antwerpen, maar het was dit keer ook de laatste keer. Begin januari 2023 kondigde de Duitse rederij AIDA Cruises namelijk aan dat het schip verkocht werd.

EN: MS AIDAaura moored at the cruise pontoon in front of the Noorderterras around 09:30 on Monday morning (18/09) after turning in front of the Zuiderterras. It was the fourth time the colourful cruise ship could be seen in Antwerp, but this time it was also the last. In early January 2023 the German cruise line AIDA Cruises announced that the ship was being sold.

Laatste kleine schip / Last small ship

NL: Na AIDAcara en AIDAvita verlaat met de verkoop van AIDAaura het laatste kleine schip de vloot van AIDA. De drie schepen werden de laatste jaren ingezet voor het ‘AIDA Selection’ programma. Tijdens die cruises worden de minder gangbare havens bezocht. Hiertoe behoorde ook Antwerpen. Ondanks het feit dat AIDA tussen 2010 en 2012 met verschillende schepen van de grotere Sphinx-Klasse de stad bezocht, werd uiteindelijk door de rederij besloten dat de schepen te groot waren om Antwerpen te blijven bezoeken. Hierdoor is de kans klein dat AIDA de komende jaren nog in Antwerpen te zien zal zijn. Het AIDA Selection-concept wordt wel overgenomen door de andere grotere schepen, maar verschillende havens zullen daarmee niet meer bezocht kunnen worden.

EN: After AIDAcara and AIDAvita, the sale of AIDAaura marks the last small ship leaving AIDA's fleet. The three ships were used in recent years for the 'AIDA Selection' program. During those cruises the less common ports are visited. These also included Antwerp. Despite the fact that AIDA visited the city with several ships of the larger Sphinx-Klasse between 2010 and 2012, the cruise line eventually decided that the ships were too large to continue visiting Antwerp. As a result, there is little chance that AIDA will continue to be seen in Antwerp in the coming years. The AIDA Selection concept will be adopted by the other larger ships, but several ports will no longer be able to be visited with it.3 Year World Cruise

NL: Ondertussen is ook de koper van het schip bekend. De Griekse rederij Miray Cruises heeft AIDAaura gekocht om er een 3-jaar-durende wereldcruise mee te organiseren. Met hun nieuwe rederij ‘Life At Sea Cruises’ zal het schip, dat omgedoopt wordt tot MS Lara, maar liefst 382 havens bezoeken in 140 landen en 7 continenten. De prijs voor dit avontuur start bij 77.026 Dollar. De cruise start op 1 november 2023 in Istanbul en eindigt op 1 november 2026 ook weer in de stad na 1059 dagen.

Het vaarplan werd al enkele keren aangepast maar momenteel staat ook Antwerpen tussen de te bezoeken havens. MS Lara zou Antwerpen bezoeken op 2 & 3 juni 2026, tegen het einde van de wereldcruise.

EN: Meanwhile, the ship's buyer is also known. The Greek cruise line Miray Cruises has bought AIDAaura to organize a 3-year world cruise with it. With their new cruise line "Life At Sea Cruises," the ship, renamed MS Lara, will visit as many as 382 ports in 140 countries and 7 continents. The price for this adventure starts at 77,026 Dollars. The cruise starts on November 1, 2023 in Istanbul and also ends in the city again on November 1, 2026 after 1,059 days.

The cruise plan has already been modified several times but currently Antwerp is also among the ports to be visited. MS Lara would visit Antwerp on June 2 & 3, 2026, towards the end of the world cruise.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 9 september 2023

Drijvende Universiteit / Floating University MS World Odyssey in Antwerpen

NL: De Amerikaanse drijvende universiteit MS World Odyssey lag op 8 en 9 september voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. De Scheldestad werd uitgekozen als vertrekhaven van hun wereldcruise. Rond 800 studenten schepen aan Het Steen in voor een reis van bijna vier maanden richting Thailand.

EN: The American floating university MS World Odyssey docked in Antwerp for the first time on September 8 and 9. The city was chosen as the departure port for their world cruise. Around 800 students embarked at Het Steen for a nearly four-month voyage to Thailand.


NL: MS World Odyssey van de Amerikaanse rederij Semester At Sea meerde op 8 en 9 september voor de eerste keer aan in Antwerpen. Het schip kwam zonder passagiers van Bremerhaven naar Antwerpen gevaren. Hier zullen rond 800 studenten inschepen voor een unieke reis. Antwerpen is namelijk dit jaar de starthaven van hun herfst-wereldcruise.

EN: MS World Odyssey of the American cruise line Semester At Sea was docked in Antwerp for the first time on September 8 and 9. The ship sailed from Bremerhaven to Antwerp without passengers. Here around 800 students will embark for a unique voyage as Antwerp is the starting port of their fall world cruise this year.

Academische Wereldcruise / Academic World Cruise

NL: Elk jaar organiseert Semester At Sea twee wereldcruises: één in het voorjaar en één in de herfst. De vertrekhaven van de herfstcruise was oorspronkelijk Amsterdam, maar die werd om logistieke redenen aangepast naar Antwerpen. 

MS World Odyssey vertrekt van hieruit op een bijna vier maand durende reis richting Bangkok in Thailand. Onderweg worden 10 verschillende bestemmingen bezocht waar het schip telkens verschillende dagen zal blijven liggen. Vanuit Antwerpen zet het schip rechtstreeks koers naar Casablanca in Marokko. Na enkele stops in de Middellandse Zee gaat het via het Suezkanaal richting Dubai om dan via Indië verder richting Zuidoost-Azië te varen. Op de kaart hieronder kan je het volledige vaarschema bekijken. Voor elke haven werd ook een back-up haven uitgezocht, mocht het schip door onvoorziene omstandigheden ergens niet kunnen aanmeren.

EN: Every year Semester At Sea organises two world cruises: one in the spring and one in the fall. The departure port for the fall cruise was originally Amsterdam, but it was changed to Antwerp for logistical reasons. 

MS World Odyssey departs from Antwerp on a nearly four-month long voyage to Bangkok, Thailand. Along the way, 10 different destinations will be visited where the ship will stay for several days each time. From Antwerp, the ship sets sail directly for Casablanca in Morocco. After a few stops in the Mediterranean Sea, it will head for Dubai via the Suez Canal before continuing on to Southeast Asia via India. You can see the full sailing schedule on the map below. If the ship is unable to visit a port due to an unforseen reason a back-up port has been selected for each of the destinations.


NL: Het mag dan wel een cruise zijn, toch moet er ook gewerkt worden. De studenten moeten allemaal deelnemen de lessen die aan boord gegeven worden. Er wordt van iedereen verwacht dat ze 4 tot 5 verschillende cursussen volgen. De lessen worden georganiseerd door de Colorado State University en tellen dus ook gewoon mee voor je academische loopbaan, net zoals de lessen aan land. Studeren moet enkel op zeedagen want wanneer het schip aangemeerd ligt in een haven mag iedereen aan land. In elke haven worden wel nog educatieve uitstappen georganiseerd. Er worden ook specifieke lessen gegeven over de verschillende culturen en landen die bezocht worden.

Ondanks het feit dat de Colorado State University de hoofsponsor van het project is, mogen er ook studenten van andere universiteiten deelnemen. Ook internationale studenten van buiten de Verenigde Staten zijn welkom.

EN: It may be a cruise, but there is also work to be done. The students all have to participate in the classes taught on board. Everyone is expected to take 4 to 5 different courses. The classes are organized by Colorado State University, so they count toward your academic career just as much as the classes on land. Studying is only required on sea days because when the ship is docked in a port everyone is allowed to explore ashore. However, educational excursions are still organized in each port. Specific lessons are also given on the different cultures and countries visited.

Despite the fact that Colorado State University is the main sponsor of the project, students from other universities may also participate. International students from outside the United States are also welcome.


Eén schip, twee namen / One ship, two names

NL: Uniek aan het schip is dat het momenteel elk jaar van naam veranderd. Het schip werd 1998 gebouwd als MS Deutschland voor Peter Deilmann Reederei. Na het faillissement van de rederij in 2015 werd het schip verkocht. Eind 2015 nam Semester At Sea het schip via charterverdrag over om er in de wintermaanden schoolreizen mee te organiseren en veranderde de naam in MS World Odyssey. Vanaf 2016 chartert ook de Duitse rederij Phoenix Reisen het schip, maar dan in de zomermaanden. Zij laten het schip tijdens die maanden weer rondvaren als MS Deutschland. Dit zorgt voor de unieke situatie dat de naam van het schip twee keer per jaar veranderd: in de lente en de herfst. Op enkele dagen tijd wordt de naam op de romp overschilderd, veranderd de streep op de romp van kleur en wordt op de schouw het nieuwe logo aangebracht.

Deze unieke situatie zal nog enkele jaren blijven want het chartercontract van Semester At Sea loopt nog tot minstens 2027 en dat van Phoenix Reisen tot minstens 2025.

EN: A unique aspect of the ship is that it currently changes its name every year. The ship was built in 1998 as MS Deutschland for Peter Deilmann Reederei. After the bankruptcy of the cruise line in 2015, the ship was sold. At the end of 2015, Semester At Sea chartered the ship to organize their school trips during the winter months and changed the name to MS World Odyssey. In 2016, German cruise line Phoenix Reisen also charters the ship, but during the summer months. They once again rename the MS Deutschland during those months. This creates the unique situation that the ship's name changes twice a year: in spring and in fall. Over the span of a few days the name on the hull is painted over, the stripe on the hull changes colour and the new logo is applied to the funnel.

This unique situation will remain for a few more years because Semester At Sea's charter contract runs until at least 2027 and Phoenix Reisen's until at least 2025.


Grand Hotel @ Sea

NL: Qua interieur wijkt het schip ook af van de andere cruiseschepen. Het is namelijk volledig ingericht in de stijl van de Grand Hotels uit de jaren ’20 met onder andere prachtige gekleurde glasramen in de plafonds. Overal doorheen het schip liggen tapijten met gedetailleerde patronen. Er is ook overal kunst te vinden, van historische schilderijen tot borstbeelden en levensgrote standbeelden. Alles aan boord zorgt ervoor dat je ondergedompeld wordt in het verleden, zonder op de hedendaagse luxe in te boeten.

Het schip was ook jarenlang de ster in de beroemde Duitse televisieserie ‘Das Traumschiff’, de tegenhanger van ‘The Love Boat’. Tijdens haar tijd bij Peter Deilmann Reederei prijkte het logo van de serie op de zijkant van de schouw bij het zwembad.

EN: In terms of interior, the ship also differs from other cruise ships. The ship is completely decorated in the style of the Grand Hotels of the 1920s, including beautiful colored stained glass windows in the ceilings. Throughout the ship are carpets with detailed patterns. There is also art everywhere, from historical paintings to busts and life-size statues. Everything on board allows you to be immersed in the past without sacrificing contemporary luxury.

The ship also starred for many years in the famous German television series ‚Das Traumschiff‘, the counterpart to ‚The Love Boat‘. During her time with Peter Deilmann Reederei, the series' logo adorned the side of the funnel by the swimming pool.Semester at Sea in Antwerpen

NL: Het is de eerste keer dat Semester At Sea met MS World Odyssey naar Antwerpen komt, maar het is niet de eerste aanloop van de rederij in de stad. Tussen 2005 en 2014 lagen ze met hun vorige schip, MV Explorer, maar liefst 6 keer in Antwerpen. Elke bezoek duurde verschillende dagen omdat het schip telkens de stad bezocht tijdens een cruise en zo haar passagiers de kans wou geven de stad grondig te verkennen. MS World Odyssey blijft nu maar twee dagen omdat hun cruise uitzonderlijk begint in Antwerpen.

EN: This is the first time Semester At Sea has come to Antwerp with MS World Odyssey, but it is not the cruise line’s first call in the city. Between 2005 and 2014, they were in Antwerp no less than six times with their previous ship, MV Explorer. Each call spanned several days because the ship visited the city during a cruise, wanting to give its passengers a chance to explore the city thoroughly. MS World Odyssey now stays only two days because the cruise exceptionally starts in Antwerp.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 1 juli 2023

Cruiseschip The World in Antwerpen – 2023

NL: Het private residentiële cruiseschip The World kwam eind juni 2023 opnieuw naar Antwerpen voor enkele dagen. Het was de vierde keer dat het schip te zien was in de Scheldestad. Aan boord bevinden zich 165 residenties waarvan de meeste enkel gekocht kunnen worden.

EN: The private residential cruise ship The World visited Antwerp again for a few days at the end of June 2023. It is the fourth time the ship has docked in the city. On board are 165 residences, most of which can only be bought.


NL: The World is op veel vlakken een atypisch schip. Qua exterieur past het schip perfect tussen de cruiseschepen die overal ter wereld rondvaren, toch promoot de Amerikaanse rederij Residensea het schip als het grootste private residentiële luxejacht ter wereld. Het is namelijk niet mogelijk om zomaar een cruise te boeken op het schip. Elk van de 165 residenties aan boord moeten gekocht worden, met uitzondering van enkele residenties die te huur zijn.

De residenties verschillen sterk van grootte en prijs. Residensea vermeldt zelf geen prijzen op hun website, maar in nieuwsartikels wordt gesproken over prijzen tussen $600.000 en $13 miljoen. Voor dat prijskaartje krijg je een studio of appartement tussen 27m² en 301m². Voordat je de aankoop kan doen, moet je wel nog kunnen bewijzen dat je nettowaarde meer dan $5 miljoen is. Voor het jaarlijkse onderhoud mag je namelijk nog eens 10 tot 15% van de aankoopprijs rekenen.

EN: The World is an atypical ship in many ways. In terms of exterior, the ship fits perfectly among the cruise ships sailing around the world, yet the US shipping company Residensea promotes the ship as the largest private residential luxury yacht in the world. It is not possible to just book a cruise on the ship. Each of the 165 residences on board must be purchased, except for some residences that are available for rent.

Residences vary greatly in size and price. Residensea itself does not list prices on their website, but news articles talk about prices between $600,000 and $13 million. For that price tag, you get a studio or apartment between 27m² and 301m². Before you can make the purchase, though, you still have to be able to prove that your net worth is more than $5 million, as you may calculate another 10-15% of the purchase price for annual maintenance.


Kies zelf je cruise / Choose your own cruise

NL: Residensea biedt hun passagiers ook de optie om zelf mee te beslissen welke havens ze willen bezoeken. De routes worden twee jaar op voorhand vastgelegd na overleg met de passagiers, kapitein en de planners. Hierdoor duurt er meestal een aantal jaar voordat het schip terugkeert naar een bepaalde haven. Sinds de indienstname van The World in 2002 heeft het schip vier keer in Antwerpen gelegen: in 2005, 2011, 2015 en nu in 2023. In elke haven blijft het schip ook meerdere dagen om hun gasten op een rustige manier de havens te laten ontdekken. Normaal gezien moest het schip in 2020 ook aan de Scheldekaaien liggen, maar dat werd uitgesteld door de coronapandemie.

EN: Residensea also offers their passengers the option to help decide which ports to visit. Routes are fixed two years in advance after consultation with the passengers, captain and planners. As a result, it usually takes several years before the ship returns to a particular port. Since The World was commissioned in 2002, the ship has been in Antwerp four times: in 2005, 2011, 2015 and now in 2023. In each port, the ship also stays for several days to let their guests explore the ports at leisure. Normally in 2020, the ship was also supposed to be visiting the city, but that was postponed due to the corona pandemic.


Van Supermarkt tot Wijnkluis / From Supermarket to Wine Vault

NL: Het interieur van het schip is op veel vlakken te vergelijken met andere luxecruiseschepen. Er is veel ruimte want aan boord zijn maar tussen 150 en 200 passagiers, waarvoor een 250-koppige bemanning klaarstaat. Er zijn ook vier schillende restaurants aan boord die elk een andere focus hebben. Zo kan er gekozen worden uit de Aziatische keuken, Mediterrane keuken, Haute Cuisine en een restaurant met vis en zeevruchten.

Wat The World uniek maakt is dat er ook een supermarkt aan boord te vinden is: Fredy’s Deli Marketplace. Hier vinden de gasten verse groenten en fruit, kruiden, sausen, snacks en zelfs ijscrème in de diepvries. Met die producten kunnen ze dan zelf aan het werk in hun eigen keuken. Verbonden aan de supermarkt is ook nog een bistro waar ontbijt word geserveerd en waar ook gerechten opgediend worden die gemaakt zijn met de lokale producten van de streek waar het schip op dat moment aangemeerd ligt. Op een luxeschip mag natuurlijk ook de wijn niet ontbreken. In een speciale wijnkluis liggen maar liefst 14.000 flessen opgeslagen van 19 verschillende landen. Die worden aangeboden in de verschillende restaurants, waar de gasten dan de keuze hebben uit 1100 verschillende wijnen. 

Naast het culinaire aspect heeft het schip ook twee zwembaden aan boord, twee minigolfbanen, een uitgebreid wellness center, een theater, een unieke kunstgalerij en zelfs een kapel. Voor de gasten is het ook mogelijk om per helikopter van en naar het schip gebracht te worden. Op de boeg is hiervoor een heliplatform voorzien.

EN: The interior of the ship is comparable to other luxury cruise ships in many ways. There is plenty of space as there are only between 150 and 200 passengers on board, for whom a 250-strong crew is on hand. There are also four different restaurants on board, each with a different focus. These include Asian cuisine, Mediterranean cuisine, Haute Cuisine and a seafood restaurant.

What makes The World unique is that a supermarket can also be found on board: Fredy's Deli Marketplace. Here, guests will find fresh fruit and vegetables, spices, sauces, snacks and even ice cream cream in the freezer. These products can then be used in their own kitchens. Linked to the supermarket is also a bistro where breakfast is served and where dishes made with local produce from the area where the ship is currently berthed are also served. On a luxury ship, wine is of course a must. As many as 14,000 bottles from 19 different countries are stored in a special wine vault. These are offered in the various restaurants, where guests then have a choice of 1,100 different wines. 

Besides the culinary aspect, the ship also has two swimming pools on board, two mini-golf courses, an extensive wellness centre, a theatre, a unique art gallery and even a chapel. For guests, it is also possible to be taken to and from the ship by helicopter. A helipad is provided on the bow for this purpose.


2023 World Cruise

NL: Tijdens haar wereldcruise in 2023 zal The World elke oceaan bevaren en 6 continenten bezoeken. Begin dit jaar vertrok het schip vanuit Dubai richting Indië. Van daaruit ging het via Sri Lanka naar de Maladieven en de Seychellen. Na enkele stops in het Midden Oosten ging het via het Suezkanaal naar de Middellandse Zee, waar het schip twee maanden heeft rondgevaren. Nadien zette het koers op West-Europa. Het schip kwam vanuit het Engelse Tibury naar Antwerpen en zal vanaf hier richting Bremen in Duitsland gaan. Daarna gaat het na enkele tussenstops in de Oostzee richting Noorwegen en IJsland waarna verder wordt overgestoken richting Groenland waar expedities georganiseerd zullen worden.

Vanaf daar gaat het terug Zuidwaarts richting Canada en de Verenigde Staten. Via de Caraïben en Zuid-Amerika zal het schip uiteindelijk uiteindelijke de Drake Passage naar Antarctica oversteken. Zelfs voor The World is Antarctica als bestemming iets uniek. De passagiers zullen Nieuwjaar kunnen doorbrengen op het witte continent.

EN: During her 2023 world cruise, The World will sail every ocean and visit six continents. Earlier this year, the ship left Dubai for India. From there, it went via Sri Lanka to the Maladives and Seychelles. After a few stops in the Middle East, it went via the Suez Canal to the Mediterranean, where the ship sailed around for two months. Afterwards, it set sail for Western Europe. The ship came to Antwerp from Tibury, England, and from here it will head for Bremen in Germany. Then, after several stops in the Baltic Sea, it will head towards Norway and Iceland after which it will continue crossing towards Greenland where expeditions will be organised.

From there, it will head back south towards Canada and the United States. Via the Caribbean and South America, the ship will finally cross the Drake Passage to Antarctica. Even for The World, Antarctica as a destination is something unique. Passengers will be able to spend New Year on the white continent.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 24 april 2023

MS Ocean Nova & Dar Młodzieży in Antwerpen - April 2023

NL: Het expeditiecruiseschip Ocean Nova kwam op 21 april 2023 voor de eerste keer naar Antwerpen. Het Tall Ship Dar Młodzieży keerde diezelfde dag ook terug van haar 15de zeestage met de Antwerp Maritime Academy. Beide schepen meerden aan aan het cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The expedition cruise ship Ocean Nova came to Antwerp for the first time on 21 April 2023. The Tall Ship Dar Młodzieży also returned the same day from her 15th sea stint for the Antwerp Maritime Academy. Both ships moored at the cruise pontoon at the Noorderterras.


NL: Het 73 meter lange expeditiecruiseschip Ocean Nova kwam op vrijdag 21 april voor de eerste keer naar Antwerpen. Het is het kleinste cruiseschip dat dit jaar naar Antwerpen zal komen en het is het op één na kleinste cruiseschip dat ooit in de Scheldestad geweest is. De Ocean Nova werd gebouwd in 1991 en heeft plaats aan boord voor 78 passagiers. Dankzij haar versterkte romp kan het schip ook cruises varen in Antarctica. Tijdens haar bezoek aan Antwerpen voer de Ocean Nova een cruise langs het Kanaal en Denemarken. Vanuit Antwerpen voer het schip rechtstreeks naar Zeebrugge om daarna het Kanaal over te varen richting het Engelse Tilbury.

EN: The 73-metre expedition cruise ship Ocean Nova came to Antwerp for the first time on Friday 21 April. It is the smallest cruise ship to come to Antwerp this year and is the second smallest cruise ship ever the city. The Ocean Nova was built in 1991 and has room on board for 78 passengers. Thanks to its reinforced hull, the ship can also sail cruises in Antarctica. During her visit to Antwerp, the Ocean Nova was sailing a cruise along the English Channel and Denmark. From Antwerp, the ship sailed directly to Zeebrugge before crossing the Channel towards Tilbury in England.NL: De cruiseaanloop van de Ocean Nova viel samen met de terugkomst van het Tall Ship Dar Młodzieży. Na vier weken meerde het Poolse schoolschip rond 14:00u opnieuw aan in Antwerpen. Het schip wordt elk jaar ingezet voor de Antwerp Maritime Academy, vroeger gekend als de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, voor een zeestage met hun eerstejaarsstudenten. Het was de 15de keer dat er zo’n zeestage georganiseerd werd op het schip. Een deel van de eerstejaarsstudenten was in de masten geklommen voor de aankomst aan de Scheldekaaien. Doordat de Ocean Nova niet veel plaats innam aan het cruiseponton werd er besloten om de Dar Młodzieży ook aan het ponton te laten aanmeren.

Dar Młodzieży vertrok op zondagavond opnieuw uit Antwerpen. De volgende bestemming is de haven van Hamburg in Duitsland, waar het schip op 5 mei zal aankomen. Van daaruit gaan ze via het Zweedse Stockholm terug richting Gdynia in Polen.

EN: The cruise call of the Ocean Nova coincided with the return of the Tall Ship Dar Młodzieży. After four weeks, the Polish school ship docked in Antwerp again around 14:00h. The ship is used every year by the Antwerp Maritime Academy to organise a traineeship. It was the 15th time such a sea traineeship was organised on the ship. Several of the first-year students had climbed the masts while arriving back at the Scheldt quays in Antwerp. As the Ocean Nova did not take up much space on the cruise pontoon, it was decided that the Dar Młodzieży would also dock on the pontoon.

Dar Młodzieży left Antwerp again on Sunday evening. The next destination is the port of Hamburg in Germany, where the ship will arrive on 5 May. From there, they will head back to Gdynia in Poland via Stockholm, Sweden.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!