donderdag 17 maart 2022

Reasearch Vessel Belgica – Maiden Call Antwerpen 2022

NL: Het splinternieuwe onderzoekschip Belgica lag op 15 en 16 maart 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het schip is het drijvende laboratorium van Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. RV Belgica zal jaarlijks naar Antwerpen komen om de waterkwaliteit van de Schelde te testen.

EN: The brand-new research vessel Belgica was docked in Antwerp for the first time on 15 and 16 March 2022. The ship is the floating laboratory of The Royal Institute of Natural Sciences. RV Belgica will come to Antwerp annually to test the water quality of the Scheldt.

NL: Het nieuwe onderzoekschip van de Belgische Marine bracht op 15 en 16 maart 2023 voor de eerste keer een bezoek aan Antwerpen. Het schip vervangt de oude Belgica (A962) die van 1984 tot en met 2021 actief was. Door de ouderdom en de beperkte grootte voldeed het niet meer aan de hedendaagse eisen van een volledig uitgerust onderzoeksschip. Het schip werd daarom verkocht en is ondertussen alweer in zee gestoken als onderzoeksschip in Oekraïne.

EN: The Belgian Navy's new research ship paid its first visit to Antwerp on 15 and 16 March 2023. The ship replaces the old Belgica (A962), which operated from 1984 to 2021. Due to its age and limited size, it no longer met today's requirements of a fully equipped research vessel. The ship was therefore sold and has since been put to sea again as a research vessel in Ukraine.

Diepgaand onderzoek / In-depth research

NL: RV Belgica is met haar 71,4 meter lengte en 16,8 meter breedte veel groter dan haar voorganger. Dat biedt veel meer mogelijkheden voor onderzoek. Zo zal het schip dieper kunnen ingaan op thema’s waar haar voorganger ook onderzoek naar deed. Zo zal het schip ingezet worden om de waterkwaliteit na te gaan en de ecologie in de zee en Schelde. Ook de impact van de mens op het milieu met betrekking tot de windmolens op zee en de zandwinning wordt onderzocht. Een nieuwigheid op dit schip is dat het een volledige waterkolom kan analyseren, inclusief fauna, tot op een diepte van maar liefst 5000 meter. Het is ook mogelijk om de bodem in kaart te brengen.

EN: At 71.4 metres long and 16.8 metres wide, RV Belgica is much larger than its predecessor. This offers many more opportunities for research. For instance, the ship will be able to go deeper into themes that her predecessor also researched. The ship will be used to investigate water quality and ecology in the sea and Scheldt. Human impact on the environment with regard to offshore windmills and sand extraction will also be investigated. A new feature on this ship is that it can analyse an entire water column, including fauna, to a depth of as much as 5 000 metres. It is also possible to map the bottom.

NL: Het bezoek aan Antwerpen ging gepaard met een onderzoek van de waterkwaliteit van de Schelde. Hiervoor zijn er een dertigtal wetenschappers aan boord, alsook verschillende studenten. Het is de bedoeling dat de Belgica elk jaar naar Antwerpen zal komen om de waterkwaliteit van de Schelde na te kijken. Zo kan de evolutie van het water over de verschillende jaren onderzocht worden.

Het vaargebied van de Belgica beperkt zich echter niet enkel tot de Schelde en de Noordzee. Het is de bedoeling dat het schip ook expedities zal varen naar noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Ook reizen naar de Arctische wateren zijn tijdens de zomer mogelijk doordat het schip gebouwd werd met ijsklasse 1A.

EN: The visit to Antwerp was accompanied by a study of the water quality of the Scheldt. About 30 scientists are on board for this, as well as several students. The intention is that the Belgica will come to Antwerp every year to check the water quality of the Scheldt. In this way, the evolution of the water over the different years can be examined.

However, the Belgica's sailing area is not limited to the river Scheldt and the North Sea. It is planned that the ship will also sail expeditions to the north-east Atlantic, the Mediterranean and the Black Sea. Voyages to Arctic waters are also possible during the summer as the ship was built with ice class 1A.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten