maandag 12 oktober 2020

Nieuw Cruiseponton komt aan in Antwerpen / New Cruise Pontoon arrives in Antwerp

NL: Aan de Scheldekaaien kwamen tussen 8 en 10 oktober 2020 de verschillende delen van het nieuwe cruiseponton aan. Ter hoogte van het Noorderterras worden de onderdelen in de komende maanden verder afgewerkt. Begin 2021 zal het eerste cruiseschip kunnen aanmeren aan het ponton.

EN: Between 8 and 10 October 2020, the different parts of the new cruise pontoon arrived at the Scheldt quays. At the Noorderterras, the parts will be further finished in the coming months. At the beginning of 2021, the first cruise ship will be able to moor to the pontoon.

NL: In mei 2018 werd aangekondigd dat Het Steen zou worden omgebouwd tot toeristisch centrum met een nieuwe cruiseterminal. Daarbij werd ook een nieuw ponton ontworpen waaraan zowel de zeecruises als de riviercruises kunnen aanmeren.

Nadat op 24 september al enkele kleinere onderdelen van dat nieuwe cruiseponton aangekomen waren in Antwerpen, was het op tussen 8 en 10 oktober de beurt aan de grote onderdelen. De drie grote pontondelen vormen samen een 350 meter lang ponton. Met behulp van twee grote pontonkranen werden de twee 70 meter lange loopbruggen op hun plaats gehesen. Het bestaande Flandriaponton aan Het Steen zal ook verbonden worden met het nieuwe ponton.

EN: In May 2018 it was announced that Het Steen would be converted into a tourist centre with a new cruise terminal. A new pontoon was also designed to accommodate both sea and river cruises.

After a number of smaller parts of the new cruise pontoon had already arrived in Antwerp on 24 September, it was the turn of the large parts between 8 and 10 October. The three large pontoons together form a 350-metre long pontoon. With the help of two large pontoon cranes, the two 70-metre-long gangways were lifted into place. The existing Flandria pontoon at Het Steen will also be connected to the new pontoon.NL: Het nieuwe ponton en de cruiseterminal maken deel uit van het nieuwe toeristische centrum dat ontstaat in Het Steen. “De rede van Antwerpen, dé plek waar de stad ontstond, blazen we nieuw maritiem leven in. Antwerpenaren zullen hier opnieuw naar de boten kunnen komen kijken, naar de wereld die op bezoek komt. Antwerpen is een van de weinige steden waar cruiseschepen in het centrum kunnen aanmeren. Zoiets is een troef om toeristen aan te trekken. Het historische hart van de stad, met de talrijke monumenten, musea, cafés en restaurants, zal door de cruiseterminal en de herinrichting van Het Steen een grote boost krijgen”, liet Schepen van Toerisme Koen Kennis weten.

Over de komende maanden zullen alle verschillende onderdelen van het ponton verder afgewerkt worden. Zo worden ze aan elkaar gemonteerd en zal er ook ballast toegevoegd worden in de pontons. Op die manier zullen ze minder invloed hebben van de deining.

Als alles goed gaat zal het eerste cruiseschip begin 2021 aanmeren aan het nieuwe ponton.

EN: The new pontoon and the cruise terminal are part of the new tourist centre that will be created in Het Steen. "The quays of Antwerp, the place where the city came into being, we breathe new maritime life into it. Antwerp residents will once again be able to come here to look at the boats, at the world that comes to visit. Antwerp is one of the few cities where cruise ships can moor in the centre. Something like that is an asset for attracting tourists. The historic heart of the city, with its numerous monuments, museums, cafés and restaurants, will be given a big boost by the cruise terminal and the redevelopment of Het Steen", said Alderman for Tourism Koen Kennis.

Over the coming months, all the different parts of the pontoon will be finished. They will be assembled and ballast will also be added to the pontoons. In this way they will have less influence of the swell.

If all goes well, the first cruise ship will moor to the new pontoon at the beginning of 2021.

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 21 september 2020

Cruiseponton komt naar Antwerpen / Cruise Pontoon heading to Antwerp

UPDATE 05/10/2020

NL: Het nieuwe cruiseponton voor Antwerpen is zo goed als klaar voor het transport naar de Scheldekaaien. Begin oktober zullen alle onderdelen aankomen aan het Noorderterras, naast het Steenplein, waar het ponton verder zal worden afgewerkt.

EN: The new cruise pontoon for Antwerp is almost ready for transport to the Scheldt quays. At the beginning of October, all parts will arrive at the Noorderterras, next to Steenplein, where the pontoon will be finished.

Cruise ponton - ©AG Vespa (Video Still)

NL: In het staalatelier in Wondelgem maakt men zich stilaan klaar voor het transport van het nieuwe cruiseponton. Op vrijdag 9 oktober zullen de pontondelen via het kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde richting Antwerpen gevaren worden. Als alles goed gaat zullen alle onderdelen op 7 oktober aangekomen zijn aan het Noorderterras, vlak naast Het Steen.

EN: In the steel workshop in Wondelgem they are getting ready for the transport of the new cruise pontoon. On Friday 9 October, the pontoons will be sailed via the Ghent-Terneuzen canal and the Scheldt towards Antwerp. If all goes well, all parts will arrive at the Noorderterras, right next to Het Steen, on 7 October.

Geschilderd staal / Painted Steel

NL: Op het ponton komt een luifel die de passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen. De hoofdstructuur van de toegangsbruggen bestaat uit geschilderd staal.

De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

EN: On the pontoon there will be an awning to protect passengers from rain and shield them from the water. The wall of the awning has an open pattern, as do the access bridges and the pavilion. The main structure of the access bridges consists of painted steel.

The different parts are painted in a light grey colour on the outside and in bright colours on the inside. On the inside, the awning colours maritime blue, the access bridges yellow. The colours are inspired by the typical colours present in the harbour.

Cruise pontoon - ©AG Vespa Video Still
Cruise ponton - ©AG Vespa (Video Still)


Transport in verschillende delen / Transport is several parts

NL: Het vervoeren van het cruiseponton zal in verschillende delen gebeuren.

- Van aan de Zuidnatie in de Antwerpse haven zal één van de kleinere pontons met een doorzichtig paviljoen naar Het Steen gevaren worden.

- Vanuit Wondelgem zullen de andere pontondelen naar Antwerpen gevaren worden. Het gaat hierbij om de 3 grote delen het cruiseponton die elk 120 meter lang en 9 meter breed zijn. Daarnaast vervoeren ze ook nog twee kleinere pontons en de loopbruggen die hierop zullen aansluiten.

Na de aankomst zullen de verschillende onderdelen in de komende maanden verder afgewerkt en gemonteerd worden. Er zal ook een verbinding gemaakt worden tussen het nieuwe cruiseponton en het Flandriaponton voor het Steenplein. Als alles volgens plan verloopt zullen de werken afgerond zijn tegen het voorjaar van 2021 zodat de eerste cruiseschepen dan aan het nieuwe ponton zullen kunnen aanmeren.

EN: The transport of the cruise pontoon will take place in different parts.

- From the Zuidnatie in the port of Antwerp one of the smaller pontoons with a transparent pavilion will be sailed to Het Steen.

- From Wondelgem the other pontoons will be sailed to Antwerp. These are the three large parts of the cruise pontoon, each 120 metres long and 9 metres wide. In addition, they also transport two smaller pontoons and the footbridges that will connect to them.

After arrival, the various parts will be further finished and assembled in the coming months. A connection will also be made between the new cruise pontoon and the Flandria-pontoon in front of the Steenplein. If everything goes according to plan, the works will be completed by the spring of 2021 so that the first cruise ships will then be able to moor to the new pontoon.

©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d

dinsdag 21 juli 2020

Cruise & Maritime Voyages & TransOcean Kreufahrten file for bankruptcy / vragen faillissement aan

NL: Het is met spijt te moeten meedelen dat Cruise & Maritime Voyages (CMV) en hun Duitse dochtermaatschappij TransOcean Kreuzfahrten het faillissement hebben aangevraagd. Alle toekomstige cruises zijn hierdoor geannuleerd.

EN: It is with regret that we inform you that Cruise & Maritime Voyages (CMV) and their German subsidiary TransOcean Kreuzfahrten have filed for bankruptcy. As a result, all future cruises have been cancelled.


NL: Antwerpen verliest hiermee een zeer trouwe klant. Beide rederijen bezochten de stad op regelmatige basis. In 2020 stonden er in totaal zes aanlopen van CMV gepland en vier van TransOcean Kreuzfahrten. Sinds het allereerste bezoek van MS Marco Polo in mei 2010 heeft Cruise & Maritime Voyages maarliefst 47 keer in Antwerpen gelegen met hun schepen. Op één schip na, MS Ocean Countess, was de volledige vloot te zien in de Scheldestad.

EN: Antwerp loses a very loyal customer. Both cruise lines visited the city on a regular basis. In 2020, a total of six calls were planned by CMV and four by TransOcean Kreuzfahrten. Since the very first visit of MS Marco Polo in May 2010, Cruise & Maritime Voyages has been in Antwerp with their ships no less than 47 times. With the exception of one ship, MS Ocean Countess, the entire fleet was on display in the city of the Scheldt.
NL: Hun vloot bestond uit kleinere klassieke schepen die gepromoot werden voor voornamelijk Engelse passagiers. Zo was de meer dan 50 jaar oude MS Marco Polo een absolute favoriet. Ook hebben ze voor enkele seizoenen het oudste cruiseschip ter wereld gecharterd; MS Astoria. MS Magellan en MS Columbus kwamen er respectievelijk in 2015 en 2017 bij de rederij. MS Columbus bezocht Antwerpen zelfs tijdens haar allereerste reis. De schepen waren wel veel groter, toch was ook hierop de klassieke sfeer terug te vinden.

Ondertussen had CMV ook de Duitse rederij TransOcean Kreuzfahrten in 2014 opgekocht doordat ze toen in financiële problemen zat. Zij voeren rond met MS Astor, een schip dat enorm geliefd was op de Duitse markt, en enkele riviercruiseschepen. CMV kocht alles over en bouwde de zeecruisebranche van TransOcean uit door Magellan, Columbus en Vasco Da Gama ook deels in te zetten voor de Duitse markt. Terwijl CMV de schepen in de wintermaanden richting Australië stuurde. In totaal kwam TransOcean Kreuzfahrten 11 keer naar Antwerpen vanaf 2015.EN: Their fleet consisted of smaller classic ships that were promoted for mainly English passengers. The more than 50 year old MS Marco Polo was an absolute favourite. They also chartered the oldest cruise ship in the world for a few seasons; MS Astoria. MS Magellan and MS Columbus joined the shipping company in 2015 and 2017 respectively. MS Columbus even visited Antwerp during its Maiden Voyage. Although the ships were much larger, they still had the classic atmosphere.

Meanwhile, CMV had also bought the German shipping company TransOcean Kreuzfahrten in 2014 because it was in financial difficulties at that time. They sailed cruises with MS Astor, a ship that was very popular on the German market, and a few river cruise ships. CMV bought everything and expanded TransOcean's sea cruise business by deploying Magellan, Columbus and Vasco Da Gama partly for the German market, while CMV sent the ships to Australia during the winter months. In total, TransOcean Kreuzfahrten came to Antwerp 11 times from 2015.


Geplande uitbreiding van de vloot / Planned fleet expansion

NL: Cruise & Maritime Voyages had grootste plannen voor 2021. Zo hadden ze twee schepen overgekocht van P&O Cruises Australia, een dochtermaatschappij van Carnival Corp. MS Pacific Aria, een zusterschip van MS Vasco Da Gama, zou bij de vloot gevoegd worden als MS Ida Pfeifer. MS Pacific Dawn zou opgedoopt worden tot MS Amy Johnson en stond ook gepland om naar Antwerpen te komen in mei 2021.

Verder ging MS Astor in mei 2021 omgedoopt worden tot MS Jules Verne om te gaan varen voor een nieuwe Franse tak van CMV, namelijk Croisières Maritimes & Voyages.

Wat er met de schepen gaat gebeuren is nog niet bekend, maar gezien de hoge leeftijd van enkele ervan is een enkele reis naar de sloopwerf  spijtig genoeg niet ondenkbaar.

EN: Cruise & Maritime Voyages had big plans for 2021. They had bought two ships from P&O Cruises Australia, a subsidiary of Carnival Corp. MS Pacific Aria, a sister ship of MS Vasco Da Gama, was to join the fleet as MS Ida Pfeifer. MS Pacific Dawn was to be named MS Amy Johnson and was also scheduled to visit Antwerp in May 2021.

Furthermore, MS Astor was to be renamed MS Jules Verne in May 2021 to sail for a new French branch of CMV: Croisières Maritimes & Voyages.

What will happen to the ships is not yet known, but given the advanced age of some of them, a single voyage to the scrapyard is sadly not unthinkable.
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 22 juni 2020

Nieuw Cruiseponton voor Antwerpen ziet het daglicht / New Cruise Pontoon for Antwerp sees daylight

NL: Het eerste van drie delen van het nieuwe cruiseponton zag eind mei het daglicht bij Victor Buyck Steel Constructions in Wondelgem. In het najaar zullen alle delen naar Antwerpen gevaren worden. Bij de start van het nieuwe cruiseseizoen in 2021 zal het eerste cruiseschip aanmeren aan het ponton.

EN: The first of three parts of the new cruise pontoon saw daylight at the end of May at Victor Buyck Steel Constructions in Wondelgem, Belgium. In the autumn all parts will be sailed to Antwerp. At the start of the new cruise season in 2021, the first cruise ship will moor to the pontoon.

©Victor Buyck Steel Construction

NL: Terwijl de werken aan de nieuwe cruiseterminal in Het Steen goed vorderen, wordt er ook hard gewerkt aan het nieuwe ponton waaraan de cruiseschepen in de toekomst zullen aanmeren. De Belgische firma Victor Buyck Steel Construction neemt deze opdracht voor hun rekening in hun vestigingen in Eeklo en Wondelgem.

Eind mei werd het eerste van drie delen van het nieuwe cruiseponton uit de overdekte hal in Wondelgem gereden. Het heeft een lengte van 120 meter, is 9 meter breed, 5,5 meter hoog met de luifel erbij gerekend en weegt maarliefst rond de 750 ton. Nadat alle pontons klaar zijn, zullen ze in Wondelgem te water gelaten worden waarna ze naar Antwerpen getransporteerd worden. Dat zal ergens in de loop van het najaar gebeuren. Maar voor die tijd worden de pontons nog verder uitgerust met bolders, fenders of stootkussens en ladders. Ook aan de nieuwe loopbruggen die het ponton met de kaaimuur zullen verbinden wordt hard gewerkt.

EN: While work on the new cruise terminal at Het Steen is progressing well, work is also underway on the new pontoon to which the cruise ships will moor in the future. The Belgian company Victor Buyck Steel Construction is taking on this assignment at their sites in Eeklo and Wondelgem.

At the end of May the first of three parts of the new cruise pontoon was driven out of the covered hall in Wondelgem. It has a length of 120 meters, is 9 meters wide, 5,5 meters high with the awning included and weighs about 750 tons. After all the pontoons are ready, they will be launched into the canal in Wondelgem after which they will be transported to Antwerp. This will take place sometime during autumn. But before then, the pontoons will be further equipped with bollards, fenders and ladders. They are also working hard on the new footbridges that will connect the pontoon with the quay wall.

©Victor Buyck Steel Construction

©Victor Buyck Steel Construction

NL: Met de opening van de nieuwe cruiseterminal in Het Steen zullen de cruiseschepen niet langer rechtstreeks aan de kaaimuur aanmeren, maar aan het nieuwe cruiseponton. Hierdoor zullen de schepen ook hun eigen gangway gebruiken. Niet enkel de zeecruiseschepen, maar ook de riviercruiseschepen zullen gebruik maken van het nieuwe ponton. Op die manier zullen de riviercruiseschepen bij laag tij niet langer onder de kaaimuur verdwijnen. Daarbij zullen ze ook kunnen aansluiten op een walstroominstallatie waardoor ze hun motoren niet constant moeten laten draaien.

Als alles goed gaat meert de eerste cruiseschip aan aan het nieuw ponton in het voorjaar van 2021, bij de opening van het nieuwe cruiseseizoen.

>> Meer info over de nieuwe cruiseterminal in Het Steen vind je hier: Cruiseterminal Het Steen

EN: With the opening of the new cruise terminal in Het Steen, cruise ships will no longer moor directly at the quay wall, but at the new cruise pontoon. As a result, the ships will also use their own gangway. Not only the sea cruise ships, but also the river cruise ships will use the new pontoon. In this way the river cruise ships will no longer disappear under the quay wall at low tide. They will also be able to connect to a shore power installation, which means they will not have to keep their engines running all the time.

If all goes well, the first cruise ship will dock at the new pontoon in the spring of 2021, at the opening of the new cruise season.

>> Here you can find more info about the new cruise terminal at Het Steen : Cruise Terminal Het Steen

©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 14 maart 2020

Antwerpen Closes its Cruise Terminal due to Corona Virus

UPDATE 01/10/2020

NL: De Stad Antwerpen heeft besloten om de cruiseterminal in Antwerpen tijdelijk te sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Veel rederijen stoppen tegelijkertijd ook wereldwijd met varen. Hierdoor worden verschillende cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd.
->> Riviercruises mogen onder strenge voorwaarden opnieuw aanmeren in Antwerpen sinds juli 2020

EN: The City of Antwerp has decided to temporarily close the cruise terminal in Antwerp due to the outbreak of the corona virus COVID-19. At the same time, many shipping companies worldwide have stopped operating. As a result, several cruise calls in Antwerp are cancelled.  
->> River cruises are allowed to moor again in Antwerp under strict conditions since July 2020.
NL: De verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft wereldwijd een zware impact op het leven. Ook de cruise-industrie wordt hierdoor zwaar getroffen. Zo goed als alle rederijen hebben besloten om hun cruiseactiviteiten tijdelijk te stoppen. Ze varen hun cruises nog uit en blijven daarna in de havens liggen.

Veel havens weren uit voorzorg ook zelf de cruiseschepen. De Stad Antwerpen heeft ook beslist om de cruiseterminal tijdelijk te sluiten. Cruiseschepen mogen nog steeds aanmeren in de stad om proviand aan boord te nemen maar niemand mag van boord gaan. Dit geldt voor zowel de zee- als riviercruises die de stad bezoeken en gaat in met onmiddellijke werking. Deze maatregel blijft gelden tot nader bericht.

Vanaf juli 2020 mogen riviercruiseschepen opnieuw aanmeren in Antwerpen onder stricte voorwaarden. Via deze link vindt u het aangepaste afmeerplan voor de schepen. Voor de zeecruiseschepen is er momenteel nog geen nieuwe beslissing genomen.EN: The spread of the new corona virus COVID-19 has a large impact on life worldwide. The cruise industry is also greatly affected by this. Almost all cruise companies have decided to temporarily stop their cruise activities. They are finishing their cruises, but will afterwards stay docked at the ports.

As a precaution, many ports are also banning cruise ships themselves. The City of Antwerp has also decided to temporarily close its cruise terminal. Cruise ships are still allowed to dock in the city to take provisions on board, but no one is allowed to disembark. This applies to both sea and river cruise ships that visit the city and takes effect immediately. This measure shall remain in force until further notice.

From July 2020, river cruise ships will be allowed to moor again in Antwerp under strict conditions. Via this link you will find the adapted mooring plan for the ships. No new decision has yet been taken for the sea cruise ships.

Annulaties / Cancellations

NL: Doordat de meeste cruiserederijen hun cruiseschepen niet meer laten varen zullen er ook een aantal cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd worden. Niet elke rederij heeft momenteel haar activiteiten opgeschort tot dezelfde datum. Het valt dus nog af te wachten hoe de situatie zal evolueren. Momenteel is het al wel zeker dat Fred. Olsen Cruise Lines vier cruiseaanlopen annuleert. Zij stoppen met varen tot en met 22 mei 2020. Hapag-Lloyd Cruises annuleert hun aanloop van de Europa 2 in Antwerpen. 

Holland America Line verlengt hun vaarpauze tot en met 14 mei (stand 30/03) waardoor twee van de drie cruiseaanlopen van MS Veendam in 2020 wegvallen. De maiden call van het schip wordt momenteel verschoven naar 23/08. Cruise & Maritime Voyages heeft bekendgemaakt dat ze hun schepen al zeker tot 24 mei (stand 06/04) op non-actief zetten. Hierdoor vallen twee aanlopen van MS Columbus weg. AIDA Cruises verlengt hun pauze tot 31 mei (stand 08/04) waardoor een aanloop van MS AIDAvita wegvalt. Phoenix Reisen annuleert nu ook extra cruises waaronder de aanloop van MS Albatros eind mei (stand 15/04). De aanloop van MS National Geographic Explorer van Lindblad Expeditions is nu ook geannuleerd maar wordt volgens de rederij verschoven naar 2021. Met deze annulatie zijn alle cruiseaanlopen in mei afgelast. 

De cruise-industrie ziet een heropstart nog niet direct mogelijk. Holland America Line heeft daarom beslist om alle cruises in Europa, Alaska en Canada/New England voor de rest van 2020 te annuleren (stand 06/05). Hierdoor vervalt ook de derde en laatste aanloop van MS Veendam in Antwerpen voor dit jaar. Het schip wordt wel nog verwacht in Antwerpen in 2021. Sea Cloud Cruises annuleert hun ook al haar cruises tot eind juni waardoor hun zeilcruiseschip Sea Cloud II niet gaat komen. Ook Ponant annuleert extra cruises waardoor begin juli de maiden call van hun nagelnieuwe schip Le Jacques Cartier ook wegvalt.

NCLH, het moederbedrijf van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, heeft besloten om alle cruises tot en met 31 juli te annuleren. Vanaf 1 augustus gaan ze proberen om terug op te starten. Dit betekent wel dat de maiden call van MS Nautica en de aanloop van MS Seven Seas Navigator wegvallen.

Plantours Kreuzfahrten heeft nu ook de cruise van MS Hamburg naar Antwerpen moeten afzeggen. Ook Fred. Olsen Cruise Lines verlengt hun vaarpauze tot 18 juli waardoor een aanloop van MS Boudicca wegvalt. Het aantal annulaties komt daarmee op 19.

Op 20 juli liet Cruise & Maritime Voyages en TransOcean Krezufahrten weten dat ze het faillissement aanvragen. Hierdoor vallen er dit jaar nog 8 cruiseaanlopen weg. Daarnaast heeft Fred. Olsen Cruise Lines hun vaarpauze nog verlengd waardoor nog aan aanloop van MS Balmoral wegvalt. De geplande cruise van Le Dumont D'Urville van Ponant en de aanloop van The World zal ook niet doorgaan.

Fred. Olsen Cruise Lines heeft opnieuw hun vaarpauze verlengt waardoor de cruises van MS Black Watch, MS Boudicca, MS Braemar en MS Balmoral wegvallen in oktober en november. AIDA Cruises verlengt hun vaarpauze tot eind september waardoor de twee aanlopen van AIDAvita wegvallen. Ook MS Artania van Phoenix Reisen valt weg in oktober. Ponant annulleerde ondertussen ook de aanloop van Le Bellot.

Saga Cruises heeft bekend gemaakt dat ze al hun cruises annuleren tot begin 2021. Hierdoor valt de maiden call van MS Spirit of Discovery in Antwerpen eind december ook weg. Dat was de laatste aanloop die nog niet geannulleerd was voor 2020. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er dit jaar nog cruiseschepen zullen langskomen in Antwerpen.

>> Bekijk via de link welke schepen gepland stonden om in 2020 naar Antwerpen te komen: Cruises Antwerpen 2020

          
EN: Due to the fact that most cruise companies keep their cruise ships docked, a number of cruise calls in Antwerp will also be cancelled. Not every cruise company has currently suspended its activities until the same date. It remains to be seen how the situation will evolve, though at the moment it is already certain that Fred. Olsen Cruise Lines will cancel four cruise calls. They will stop sailing until 22 May 2020. Hapag-Lloyd Cruises also cancelled its call of Europa 2 in Antwerp.

Holland America Line is extending their cruise pause until 14 May 2020 (situation 30/03) and therefore two of the three cruise calls of MS Veendam in 2020 are now cancelled. The maiden call of the ship is currently postponed to 23/08. Cruise & Maritime Voyages announced that they are extending their inactive period to 24 May (situation 06/04), resulting in two cancelled calls of MS Columbus. One call of MS AIDAvita is also cancelled as AIDA Cruises extends its pause to May 31st (situation 06/04). Phoenix Reisen is now also cancelling more cruises, including the call of MS Albatros at the end of May (situation 15/04). The call of MS National Geographic Explorer of Lindblad Expeditions has now also been cancelled but will be postponed to 2021 according to the cruise line. With this cancellation all cruise calls in May have been cancelled. 

The cruise industry does not yet see the possibility of a restart. Holland America Line has therefore decided to cancel all cruises in Europe, Alaska and Canada/New England for the rest of 2020 (situation 06/05). This will also cancel the third and final call of MS Veendam in Antwerp for this year, but the ship is expected to visit Antwerp in 2021. Sea Cloud Cruises is also cancelling all their cruises until the end of June, which means that their 'sailing cruise ship' Sea Cloud II will not be coming. Ponant also cancels extra cruises which means that the maiden call of their brand-new ship Le Jacques Cartier at the start of July will also be cancelled.

NCLH, the parent company of Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises and Regent Seven Seas Cruises, has decided to cancel all cruises until 31 July. From August 1st they will try to restart. This means that the maiden call of MS Nautica and the call of MS Seven Seas Navigator will be cancelled.


On 20 July Cruise & Maritime Voyages and TransOcean Krezufahrten announced that they were filing for bankruptcy. As a result, 8 addiditional cruise calls will be cancelled this year. In addition, Fred. Olsen Cruise Lines prolonged their sailing pause, which means that a call of MS Balmoral will be cancelled. The planned cruise of Le Dumont D'Urville of Ponant and the call of The World will not take place either.

Fred. Olsen Cruise Lines has once again extended their sailing break, as a result of which the cruises of MS Black Watch, MS Boudicca, MS Braemar and MS Balmoral will be cancelled in October and November. AIDA Cruises has also extended their sailing break until the end of September, which means that the two calls from AIDAvita will be cancelled. Also MS Artania from Phoenix Reisen will no longer visit the city in October. Meanwhile, Ponant also cancelled the call of Le Bellot.

Saga Cruises has announced that they will cancel all their cruises until the beginning of 2021. Because of this, the maiden call of MS Spirit of Discovery in Antwerp at the end of December will also be cancelled. That was the last cruise call for 2020 that had not yet been cancelled. It is very unlikely that cruise ships will still be visiting Antwerp this year.

>> Check via the link which ships were planned to come to Antwerp in 2020: Cruises Antwerp 2020_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 9 februari 2020

Nieuwe Cruiseterminal in Het Steen krijgt vorm / New Cruise Terminal at Het Steen takes shape

NL: De werken aan Het Steen in Antwerpen zijn in volle gang. Sinds 2018 wordt het gebouw gerestaureerd en gerenoveerd om dienst te gaan doen als het nieuw toeristisch onthaal van de stad. Daarbij hoort ook een splinternieuwe cruiseterminal die begin 2021 in gebruik wordt genomen.

EN: The work on Het Steen in Antwerp is in full swing. Since 2018 the building is being restored and renovated to serve as the city's new tourist centre. This includes a brand new cruise terminal that will be inaugurated at the beginning of 2021.


NL: Het Steen, het oudste gebouw van Antwerpen, kreeg de voorbije maanden al een grondige opknapbeurt. Met de stelling die het gebouw lang ingepakt hebben werd de voorgevel al gereinigd en werden alle loshangende elementen aangepakt. Aan de achterkant van het gebouw werd eerst de aanbouw uit de jaren ’60 verwijderd. Op die plaats wordt momenteel een nieuwe aanbouw opgetrokken.

Wat tot voor kort enkel op plan bekeken kon worden, krijgt men nu al beter te zien in het echt. Twee van de drie verdiepingen (0 en +1) van het nieuwe gebouw zijn al duidelijk zichtbaar. De uitkijktoren aan de kant van de rivier moet wel nog volledig opgetrokken worden in de komende maanden. De twee bovenverdiepingen van het gebouw zullen de invulling krijgen van een belevingsparcours, de toeristische dienst en de stadswinkel.


EN: Het Steen, Antwerp's oldest building, has already been thoroughly refurbished in recent months. With the scaffolding that surrounded the building for a long time, the facade has been cleaned and all loose elements were tackled. At the back of the building, the extension from the 1960s was first removed. A new extension is currently being erected on that spot.

What, until recently, could only be viewed on plan, is now finally taking shape in real life. Two of the three floors (0 and +1) of the new building are already clearly visible, although the watchtower on the river side still needs to be fully erected in the coming months.  The two upper floors of the building will be used for an experience trail, the tourist office and the city shop. 

Links/Left: Verdieping/Floor 0 - Rechts/Right: de toekomstige toren/the future tower

NL: Op kaai-/straatniveau (-1) bevindt zich de nieuwe cruiseterminal. Die bestaat uit een grote hal waarin de passagiers zich kunnen verzamelen en een gang waarin zich de scanners en metaaldetectors zullen bevinden. De ruwbouw van de terminal, buiten de ingang naar de uitkijktoren, is momenteel al bijna klaar. Nu wordt de ruimte voorzien van de nodige nutsleidingen waarna ze verder afgewerkt kan worden. De oplevering van Het Steen staat gepland voor eind 2020. De ingebruikname van de cruiseterminal zal we pas gebeuren vanaf het cruiseseizoen van 2021.

Naast het terminalgebouw zal er ook een cruiseponton geïnstalleerd worden waaraan de zee- en riviercruiseschepen zullen aanmeren. Dat ponton zal in de loop van 2020 in drie afzonderlijke delen naar zijn vaste ligplaats aan het Noorderterras gevaren worden. De verdere assemblage ervan zal de maanden erna plaatsvinden. Momenteel wordt de kaaimuur aan het Noorderterras verstevigd.

>> Meer informatie over de nieuwe invulling van Het Steen vind je hier: Het Steen 2020

Cruise Terminal (-1)
Cruise Terminal (-1)

EN: The new cruise terminal will be located at quay/street level (-1).  It consists of a large hall in which passengers can gather and a corridor in which the scanners and metal detectors will be located. The shell of the terminal, apart from the entrance to the watchtower, is currently almost finished.  Now the space will be provided with the necessary utilities after which it can be finished.  The delivery of Het Steen is planned for the end of 2020.  The commissioning of the cruise terminal will only take place as from the cruise season of 2021. 

In addition to the terminal building, a cruise pontoon will also be installed to which sea and river cruise ships will moor.  Over the course of 2020, this pontoon will be sailed in three separate parts to its permanent berth at the Noorderterras.  Further assembly will take place in the following months. At the moment the quay wall at the Noorderterras is being reinforced.

>> More information about the new interpretation of Het Steen can be found here:  Het Steen 2020


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

AIDAcara Opens Cruise Season 2020 in Antwerpen

NL: De Duitse rederij AIDA Cruises opende op 6 februari 2020 het cruiseseizoen in Antwerpen met de komst van MS AIDAcara. Het was sinds 2011 geleden dat het schip nog in de Scheldestad te zien was. Het 193 meter lange schip is het oudste van de rederij. Met de bouw van het schip werd in 1996 ook de bekende boegschildering met de ogen en rode lippen geïntroduceerd. Momenteel varen daarmee wereldwijd 14 schepen rond.

MS AIDAcara is de eerste van 41 cruiseaanlopen die dit jaar gepland staan in Antwerpen. Later dit jaar komt MS AIDAvita nog drie keer naar de stad.

>> De volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2020 vind je hier: Cruises 2020


EN: The German shipping company AIDA Cruises opened the cruise season in Antwerp on 6 February 2020 with the arrival of MS AIDAcara. It had been since 2011 that the ship was still to be seen in the city of the Scheldt. The 193 meter long ship is the oldest one of the company. With the construction of the ship in 1996 the famous bow painting with the eyes and red lips was introduced. Currently, 14 ships with these characteristics are sailing around the world.

MS AIDAcara is the first of 41 cruise calls planned this year in Antwerp. Later this year MS AIDAvita will visit the city three more times.

>> The complete list of cruise calls for 2020 can be found here: Cruises 2020_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!